Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 21. janvārī

2011. gada 25. janvārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 21. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā palielinājās par 1.5 mljrd. euro (līdz 182.4 mljrd. euro; sk. tālāk).

Ārkārtas operācijas
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2011. gada 20. janvāris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 70 milj. ASV dolāru 70 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.4 mljrd. euro (līdz 325.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 4.6 mljrd. euro (līdz 823.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 23.5 mljrd. euro (līdz 103.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 76.7 mljrd. euro (līdz 373.4 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 19. janvārī galvenajai refinansēšanas operācijai 180.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 176.9 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 74 mljrd. euro apmērā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 76.5 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa. Trešdien, 2011. gada 19. janvārī arī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 68.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 70.4 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 27.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 107.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 137.2 mljrd. euro). Šāds pieaugums radās, veicot pirkumus Vērtspapīru tirgu programmas ietvaros un pienākot vērtspapīru dzēšanas termiņam nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas un Vērtspapīru tirgus programmas ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 21. janvārī, Vērtspapīru tirgus programmas ietvaros veikto pirkumu vērtība un nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 76.5 mljrd. euro un 60.8 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 63.3 mljrd. euro (līdz 209.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 367,432 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 228,275 1,697
2.1 SVF debitoru parādi 72,888 1,494
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 155,387 204
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 25,515 −472
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,129 −1,542
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,129 −1,542
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 477,514 −839
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 176,904 −3,176
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 300,502 2,284
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 91 59
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 18 −6
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 49,303 4,261
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 462,980 1,503
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 137,223 58
7.2 Pārējie vērtspapīri 325,757 1,445
8 Valdības parāds euro 34,954 0
9 Pārējie aktīvi 296,019 −633
Kopā aktīvi 1,961,122 3,976
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 823,133 −4,641
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 313,272 −14,258
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 209,122 63,250
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 27,477 −79,723
2.3 Termiņnoguldījumi 76,500 2,500
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 172 −286
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,007 142
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 112,127 23,917
5.1 Saistības pret valdību 103,916 23,484
5.2 Pārējās saistības 8,211 433
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 46,141 −563
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,104 658
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13,773 −952
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 13,773 −952
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,552 0
10 Pārējās saistības 181,737 −586
11 Pārvērtēšanas konti 331,545 0
12 Kapitāls un rezerves 78,733 260
Kopā pasīvi 1,961,122 3,976
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem