SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 21. januar 2011

25. januar 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 21. januar 2011 forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 1,5 mia. euro til 182,4 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Ekstraordinære operationer
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
20. januar 2011 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 70 mio. USD 70 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1,4 mia. euro til 325,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 4,6 mia. euro til 823,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 23,5 mia. euro til 103,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 76,7 mia. euro til 373,4 mia. euro. Onsdag den 19. januar 2011 udløb en primær markedsoperation på 180,1 mia. euro, og en ny på 176,9 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 74 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 76,5 mia. euro. Ligeledes onsdag den 19. januar 2011 udløb en langfristet markedsoperation på 68,1 mia. euro, og en ny på 70,4 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 27,5 mia. euro (mod 107,2 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,1 mia. euro til 137,2 mia. euro. Stigningen skyldtes nettoresultatet af afviklede opkøb under Securities Markets Programme og løbetiden af værdipapirer i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds og Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede den 21. januar 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 76,5 mia. euro og 60,8 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 63,3 mia. euro til 209,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 367.432 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 228.275 1.697
2.1 Tilgodehavender hos IMF 72.888 1.494
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 155.387 204
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 25.515 −472
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.129 −1.542
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.129 −1.542
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 477.514 −839
5.1 Primære markedsoperationer 176.904 −3.176
5.2 Langfristede markedsoperationer 300.502 2.284
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 91 59
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 18 −6
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 49.303 4.261
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 462.980 1.503
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 137.223 58
7.2 Andre værdipapirer 325.757 1.445
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 34.954 0
9 Andre aktiver 296.019 −633
Aktiver i alt 1.961.122 3.976
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 823.133 −4.641
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 313.272 −14.258
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 209.122 63.250
2.2 Indlånsfacilitet 27.477 −79.723
2.3 Indskud med fast løbetid 76.500 2.500
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 172 −286
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.007 142
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 112.127 23.917
5.1 Offentlig forvaltning og service 103.916 23.484
5.2 Andre forpligtelser 8.211 433
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 46.141 −563
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.104 658
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 13.773 −952
8.1 Indlån og andre forpligtelser 13.773 −952
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.552 0
10 Andre forpligtelser 181.737 −586
11 Revalueringskonti 331.545 0
12 Kapital og reserver 78.733 260
Passiver i alt 1.961.122 3.976
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt