Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 21. lednu 2011

25. ledna 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 21. ledna 2011 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 1,5 mld. EUR na 182,4 mld. EUR (viz níže).

Mimořádné operace
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
20. ledna 2011 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 70 mil. USD 70 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,4 mld. EUR na 325,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) klesla o 4,6 mld. EUR na 823,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 23,5 mld. EUR na 103,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšil o 76,7 mld. EUR na 373,4 mld. EUR. Ve středu 19. ledna 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 180,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 176,9 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 74 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 76,5 mld. EUR se splatností jeden týden. Ve středu 19. ledna 2011 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 68,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 70,4 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 27,5 mld. EUR (oproti 107,2 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7,1 na straně aktiv) vzrostl o 0,1 mld. EUR na 137,2 mld. EUR. Příčinou tohoto nárůstu je čistý výsledek vypořádaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů a splatnosti cenných papírů v rámci programu nákupu krytých dluhopisů a programu pro trhy cenných papírů. V týdnu končícím 21. ledna 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů 76,5 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 60,8 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 63,3 mld. EUR na 209,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 367 432 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 228 275 1 697
2.1 Pohledávky za MMF 72 888 1 494
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 155 387 204
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 25 515 −472
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 129 −1 542
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 129 −1 542
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 477 514 −839
5.1 Hlavní refinanční operace 176 904 −3 176
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 300 502 2 284
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 91 59
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 18 −6
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 49 303 4 261
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 462 980 1 503
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 137 223 58
7.2 Ostatní cenné papíry 325 757 1 445
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 34 954 0
9 Ostatní aktiva 296 019 −633
Aktiva celkem 1 961 122 3 976
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 823 133 −4 641
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 313 272 −14 258
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 209 122 63 250
2.2 Vkladová facilita 27 477 −79 723
2.3 Termínované vklady 76 500 2 500
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 172 −286
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 007 142
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 112 127 23 917
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 103 916 23 484
5.2 Ostatní závazky 8 211 433
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 46 141 −563
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 104 658
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 13 773 −952
8.1 Vklady a ostatní závazky 13 773 −952
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 552 0
10 Ostatní pasiva 181 737 −586
11 Účty přecenění 331 545 0
12 Kapitál a rezervní fondy 78 733 260
Pasiva celkem 1 961 122 3 976
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média