Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 21 януари 2011 г.

25 януари 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 21 януари 2011 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 1,5 млрд. евро до 182,4 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Извънредни операции
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
20 януари 2011 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 70 млн. щатски долара 70 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,4 млрд. евро до 325,8 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 4,6 млрд. евро до 823,1 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 23,5 млрд. евро до 103,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение със 76,7 млрд. евро до 373,4 млрд. евро. На 19 януари 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 180,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 176,9 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 74 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 76,5 млрд. евро. Също така на 19 януари 2011 г., сряда, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 68,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 70,4 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 27,5 млрд. евро (при 107,2 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 0,1 млрд. евро до 137,2 млрд. евро. Увеличението се дължи на нетния резултат от заплатените покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на настъпването на падежа на ценни книжа по програмата за покупка на обезпечени облигации и програмата за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 21 януари 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за покупка на обезпечени облигации достигна съответно 76,5 млрд. евро и 60,8 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 63,3 млрд. евро до 209,1 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 367 432 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 228 275 1 697
2.1 Вземания от МВФ 72 888 1 494
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 155 387 204
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 25 515 −472
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 129 −1 542
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 129 −1 542
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 477 514 −839
5.1 Основни операции по рефинансиране 176 904 −3 176
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 300 502 2 284
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 91 59
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 18 −6
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 49 303 4 261
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 462 980 1 503
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 137 223 58
7.2 Други ценни книжа 325 757 1 445
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 34 954 0
9 Други активи 296 019 −633
Общо активи 1 961 122 3 976
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 823 133 −4 641
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 313 272 −14 258
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 209 122 63 250
2.2 Депозитно улеснение 27 477 −79 723
2.3 Срочни депозити 76 500 2 500
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 172 −286
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 007 142
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 112 127 23 917
5.1 Сектор „Държавно управление“ 103 916 23 484
5.2 Други задължения 8 211 433
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 46 141 −563
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 104 658
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 13 773 −952
8.1 Депозити, салда и други задължения 13 773 −952
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 552 0
10 Други задължения 181 737 −586
11 Сметки за преоценка 331 545 0
12 Капитал и резерви 78 733 260
Общо пасиви 1 961 122 3 976
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите