Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 25 december 2009

29 december 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 25 december 2009 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 1,7 miljarder EUR till 159,4 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
23 december 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 3,3 miljarder CHF
23 december 2009 14-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF - 2,7 miljarder CHF
23 december 2009 6-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 7,6 miljarder USD -
23 december 2009 15-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar - 5,5 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med de temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap lines) som ECB har med Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 301 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 9,7 miljarder EUR till 807,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 21,1 miljarder EUR till 125,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 22 miljarder EUR till 564,5 miljarder EUR. Onsdagen den 23 december 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 52,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 58,6 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 164,1 miljarder EUR (jämfört med 136,5 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,8 miljarder EUR till 28,5 miljarder EUR för den vecka som slutade den 25 december 2009.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 48,2 miljarder EUR till 204,6 miljarder EUR.

Övrigt

OBS! Avseende Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning per den 18 december 2009 (publicerad den 22 december 2009) skulle fordringar på IMF (post 2.1 på tillgångssidan) ha varit 61 634 miljoner EUR istället för 62 257 miljoner EUR och skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet (post 6 på skuldsidan) skulle ha varit 46 768 miljoner EUR istället för 47 391 miljoner EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 238.147 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 191.909 438
2.1 Fordringar på IMF 61.354 −279
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 130.554 717
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 31.708 −1.551
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.696 −37
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.696 −37
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 728.584 5.649
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 59.221 5.647
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 669.296 8
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 40 −6
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 27 −1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 25.765 1.012
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 329.546 325
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 28.504 826
7.2 Andra värdepapper 301.042 −501
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.188 5
9 Övriga tillgångar 254.921 4.894
Summa tillgångar 1.852.463 10.734
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 807.191 9.689
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 368.683 −20.628
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 204.594 −48.231
2.2 Inlåningsfacilitet 164.088 27.611
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1 −9
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 330 38
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 133.760 20.464
5.1 Offentliga sektorn 125.693 21.122
5.2 Övriga skulder 8.067 −658
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 46.459 −310
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.703 393
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.567 223
8.1 Inlåning och övriga skulder 9.567 223
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 50.906 0
10 Övriga skulder 166.647 866
11 Värderegleringskonton 192.254 0
12 Eget kapital 72.964 1
Summa skulder 1.852.463 10.734
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media