Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 25. decembra 2009

29. december 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 25. decembra 2009, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 1,7 milijarde EUR na 159,4 milijarde EUR.

Izredne transakcije
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
23. december 2009 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 3,3 mrd CHF
23. december 2009 14-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih - 2,7 mrd CHF
23. december 2009 6-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 7,6 mrd USD -
23. december 2009 15-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih - 5,5 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) ter švicarsko in ameriško centralno banko. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,5 milijarde EUR na 301 milijardo EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 9,7 milijarde EUR na 807,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 21,1 milijarde EUR na 125,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 22 milijard EUR na 564,5 milijarde EUR. V sredo, 23. decembra 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 52,9 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 58,6 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 164,1 milijarde EUR (v primerjavi s 136,5 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 25. decembra 2009, povečala za 0,8 milijarde EUR na 28,5 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 48,2 milijarde EUR na 204,6 milijarde EUR.

Drugo

V zvezi s tedenskim konsolidiranim računovodskim izkazom Eurosistema na dan 18. decembra 2009 (objavljen 22. decembra 2009) je treba opozoriti, da je dejansko stanje postavke terjatve do MDS (postavka sredstev 2.1) znašalo 61.634 milijonov EUR in ne 62.257 milijonov EUR, vrednost postavke obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih (postavka obveznosti 6) pa 46.768 milijonov EUR in ne 47.391 milijonov EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 238.147 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 191.909 438
2.1 Terjatve do MDS 61.354 −279
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 130.554 717
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 31.708 −1.551
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.696 −37
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.696 −37
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 728.584 5.649
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 59.221 5.647
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 669.296 8
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 40 −6
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 27 −1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 25.765 1.012
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 329.546 325
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 28.504 826
7.2 Drugi vrednostni papirji 301.042 −501
8 Dolg širše države v EUR 36.188 5
9 Druga sredstva 254.921 4.894
Skupaj sredstva 1.852.463 10.734
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 807.191 9.689
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 368.683 −20.628
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 204.594 −48.231
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 164.088 27.611
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1 −9
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 330 38
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 133.760 20.464
5.1 Širša država 125.693 21.122
5.2 Druge obveznosti 8.067 −658
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 46.459 −310
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.703 393
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 9.567 223
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 9.567 223
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 50.906 0
10 Druge obveznosti 166.647 866
11 Računi prevrednotenja 192.254 0
12 Kapital in rezerve 72.964 1
Skupaj obveznosti 1.852.463 10.734
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije