Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 25. decembru 2009

29. decembra 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 25. decembra 2009 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií a transakcií na dodanie likvidity v amerických dolároch znížila o 1,7 mld. EUR na 159,4 mld. EUR.

Mimoriadne obchody
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
23. decembra 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 3,3 mld. CHF
23. decembra 2009 14-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) - 2,7 mld. CHF
23. decembra 2009 6-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 7,6 mld. USD -
23. decembra 2009 15-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch - 5,5 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa znížil o 0,5 mld. EUR na 301 mld. EUR Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 9,7 mld. EUR na 807,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 21,1 mld. EUR na 125,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 22 mld. EUR na 564,5 mld. EUR. V stredu 23. decembra 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 52,9 mld. EUR a bola vyrovnaná nová v hodnote 58,6 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 164,1 mld. EUR (v porovnaní so 136,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 25. decembra 2009 zvýšil o 0,8 mld. EUR na 28,5 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na  bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 48,2 mld. EUR na 204,6 mld. EUR.

Ostatné

V súvislosti s konsolidovaným týždenným finančným výkazom Eurosystému k 18. decembru 2009 (zverejneným 22. decembra 2009) je potrebné poznamenať, že pohľadávky voči MMF (položka 2.1 na strane aktív) v skutočnosti dosiahli 61 634 mil. EUR namiesto 62 257 mil. EUR, a  záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách (položka 6 na strane pasív) v skutočnosti predstavovali 46 768 mil. EUR namiesto 47 391 mil. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 238 147 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 191 909 438
2.1 Pohľadávky voči MMF 61 354 −279
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 130 554 717
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 31 708 −1 551
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 696 −37
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 696 −37
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 728 584 5 649
5.1 Hlavné refinančné operácie 59 221 5 647
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 669 296 8
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 40 −6
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 27 −1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 25 765 1 012
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 329 546 325
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 28 504 826
7.2 Ostatné cenné papiere 301 042 −501
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 188 5
9 Ostatné aktíva 254 921 4 894
Úhrn aktív 1 852 463 10 734
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 807 191 9 689
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 368 683 −20 628
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 204 594 −48 231
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 164 088 27 611
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 −9
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 330 38
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 133 760 20 464
5.1 Verejná správa 125 693 21 122
5.2 Ostatné záväzky 8 067 −658
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 46 459 −310
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 703 393
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 567 223
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 567 223
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 50 906 0
10 Ostatné pasíva 166 647 866
11 Účty precenenia 192 254 0
12 Kapitál a rezervy 72 964 1
Úhrn pasív 1 852 463 10 734
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá