Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 25 grudnia 2009 r.

29 grudnia 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 25 grudnia 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 1,7 mld euro do poziomu 159,4 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
23 grudnia 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 3,3 mld CHF
23 grudnia 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 14 dni - 2,7 mld CHF
23 grudnia 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 6 dni 7,6 mld USD -
23 grudnia 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 15 dni - 5,5 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,5 mld euro do poziomu 301 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 9,7 mld euro do poziomu 807,2 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 21,1 mld euro do poziomu 125,7 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 22 mld euro do poziomu 564,5 mld euro. W środę 23 grudnia 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 52,9 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 58,6 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zeru (podobnie jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 164,1 mld euro (wobec 136,5 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu zakończonym 25 grudnia 2009 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,8 mld euro do poziomu 28,5 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 48,2 mld euro do poziomu 204,6 mld euro.

Inne kwestie

Należy odnotować, że w skonsolidowanym tygodniowym sprawozdaniu finansowym Eurosystemu na dzień 18 grudnia 2009 r. (opublikowanym 22 grudnia 2009 r.) saldo należności od MFW (pozycja aktywów 2.1) powinno było wynieść 61.634 mln euro, a nie 62.257 mln euro, zaś saldo zobowiązań wobec nierezydentów strefy euro w euro (pozycja pasywów 6) powinno było wynieść 46.768 mln euro, a nie 47.391 mln euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 238.147 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 191.909 438
2.1 Należności od MFW 61.354 −279
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 130.554 717
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 31.708 −1.551
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 15.696 −37
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 15.696 −37
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 728.584 5.649
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 59.221 5.647
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 669.296 8
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 40 −6
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 27 −1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 25.765 1.012
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 329.546 325
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 28.504 826
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 301.042 −501
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.188 5
9 Pozostałe aktywa 254.921 4.894
Aktywa razem 1.852.463 10.734
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 807.191 9.689
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 368.683 −20.628
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 204.594 −48.231
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 164.088 27.611
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 −9
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 330 38
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 133.760 20.464
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 125.693 21.122
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.067 −658
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 46.459 −310
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.703 393
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.567 223
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.567 223
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 50.906 0
10 Pozostałe pasywa 166.647 866
11 Różnice z wyceny 192.254 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.964 1
Pasywa razem 1.852.463 10.734
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami