Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 25 december 2009

29 december 2009

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 25 december 2009 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 1,7 miljard naar EUR 159,4 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en van in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Bijzondere transacties
Valutadatum Type transacties Vervallen bedrag Nieuw bedrag
23 december 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 3,3 miljard -
23 december 2009 14-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap - CHF 2,7 miljard
23 december 2009 6-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 7,6 miljard -
23 december 2009 15-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop - USD 5,5 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,5 miljard naar EUR 301 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 9,7 miljard naar EUR 807,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 21,1 miljard naar EUR 125,7 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 22 miljard naar EUR 564,5 miljard. Op woensdag 23 december 2009 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 52,9 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 58,6 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 164,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 136,5 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 25 december 2009 met EUR 0,8 miljard naar EUR 28,5 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekeningcourantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 48,2 miljard naar EUR 204,6 miljard.

Overige aangelegenheden

Opgemerkt dient te worden dat in de geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 18 december 2009 (gepubliceerd op 22 december 2009) Vorderingen op het IMF (actiefpost 2.1) een saldo van EUR 61.634 miljoen had moeten aangeven in plaats van EUR 62.257 miljoen, en dat Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro (passiefpost 6) EUR 46.768 miljoen had moeten zijn, in plaats van EUR 47.391 miljoen.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 238.147 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 191.909 438
2.1 Vorderingen op het IMF 61.354 −279
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 130.554 717
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 31.708 −1.551
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.696 −37
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.696 −37
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 728.584 5.649
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 59.221 5.647
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 669.296 8
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 40 −6
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 27 −1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 25.765 1.012
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 329.546 325
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 28.504 826
7.2 Overige waardepapieren 301.042 −501
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.188 5
9 Overige activa 254.921 4.894
Totaal activa 1.852.463 10.734
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 807.191 9.689
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 368.683 −20.628
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 204.594 −48.231
2.2 Depositofaciliteit 164.088 27.611
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1 −9
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 330 38
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 133.760 20.464
5.1 Overheid 125.693 21.122
5.2 Overige verplichtingen 8.067 −658
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 46.459 −310
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.703 393
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.567 223
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.567 223
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 50.906 0
10 Overige passiva 166.647 866
11 Herwaarderingsrekeningen 192.254 0
12 Kapitaal en reserves 72.964 1
Totaal passiva 1.852.463 10.734
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media