Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 25. decembrī

2009. gada 29. decembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 25. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo darījumu ASV dolāros rezultātā samazinājās par 1.7 mljrd. euro (līdz 159.4 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 23. decembris Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 3.3 mljrd. Šveices franku
2009. gada 23. decembris Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 14 dienas - 2.7 mljrd. Šveices franku
2009. gada 23. decembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 6 dienas 7.6 mljrd. ASV dolāru -
2009. gada 23. decembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 15 dienas - 5.5 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF ārvalstu valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 301 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 9.7 mljrd. euro (līdz 807.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 21.1 mljrd. euro (līdz 125.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 22 mljrd. euro (līdz 564.5 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 23. decembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 52.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 58.6 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 164.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 136.5 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 25. decembrī, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.8 mljrd. euro (līdz 28.5 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 48.2 mljrd. euro (līdz 204.6 mljrd. euro).

Citi jautājumi

Attiecībā uz 2009. gada 18. decembra Eurosistēmas konsolidēto nedēļas finanšu pārskatu (publicēts 2009. gada 22. decembrī) jānorāda, ka SVF debitoru parādu (2.1. aktīvu postenis) atlikumam bija jābūt 61 634 milj. euro (nevis 62 257 milj. euro), savukārt saistību pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem (6. pasīvu postenis) atlikumam bija jābūt 46 768 milj. euro (nevis 47 391 milj. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 238,147 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 191,909 438
2.1 SVF debitoru parādi 61,354 −279
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 130,554 717
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 31,708 −1,551
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,696 −37
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,696 −37
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 728,584 5,649
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 59,221 5,647
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 669,296 8
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 40 −6
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 27 −1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 25,765 1,012
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 329,546 325
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 28,504 826
7.2 Pārējie vērtspapīri 301,042 −501
8 Valdības parāds euro 36,188 5
9 Pārējie aktīvi 254,921 4,894
Kopā aktīvi 1,852,463 10,734
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 807,191 9,689
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 368,683 −20,628
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 204,594 −48,231
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 164,088 27,611
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 −9
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 330 38
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 133,760 20,464
5.1 Saistības pret valdību 125,693 21,122
5.2 Pārējās saistības 8,067 −658
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 46,459 −310
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,703 393
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,567 223
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9,567 223
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 50,906 0
10 Pārējās saistības 166,647 866
11 Pārvērtēšanas konti 192,254 0
12 Kapitāls un rezerves 72,964 1
Kopā pasīvi 1,852,463 10,734
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem