Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 25ης Δεκεμβρίου 2009

29 Δεκεμβρίου 2009

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 25 Δεκεμβρίου 2009, ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 1,7 δισεκ. ευρώ σε 159,4 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου, καθώς και λόγω συναλλαγών παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ.

Έκτακτες συναλλαγές
Ημερομηνία αξίας Είδος συναλλαγής Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
23 Δεκεμβρίου 2009 Πράξη ανταλλαγής νομισμάτων ευρώ/φράγκων Ελβετίας για παροχή ρευστότητας σε φράγκα Ελβετίας, διάρκειας 7 ημερών 3,3 δισεκ. φράγκα Ελβετίας -
23 Δεκεμβρίου 2009 Πράξη ανταλλαγής νομισμάτων ευρώ/φράγκων Ελβετίας για παροχή ρευστότητας σε φράγκα Ελβετίας, διάρκειας 14 ημερών - 2,7 δισεκ. φράγκα Ελβετίας
23 Δεκεμβρίου 2009 Αντιστρεπτέα συναλλαγή παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 6 ημερών 7,6 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ -
23 Δεκεμβρίου 2009 Αντιστρεπτέα συναλλαγή παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 15 ημερών - 5,5 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ

Οι συναλλαγές παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο των προσωρινών συμφωνιών ανταλλαγής νομισμάτων (swap lines) που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Η πράξη ανταλλαγής νομισμάτων ευρώ/φράγκων Ελβετίας δεν είχε καμία επίδραση στην καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος.

Οι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 0,5 δισεκ. ευρώ σε 301 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 9,7 δισεκ. ευρώ σε 807,2 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 21,1 δισεκ. ευρώ σε 125,7 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 22 δισεκ. ευρώ σε 564,5 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2009 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 52,9 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 58,6 δισεκ. ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν σχεδόν μηδενική (όπως περίπου και την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 164,1 δισεκ. ευρώ (έναντι 136,5 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 0,8 δισεκ. ευρώ σε 28,5 δισεκ. ευρώ κατά την εβδομάδα που έληξε στις 25 Δεκεμβρίου 2009.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 48,2 δισεκ. ευρώ σε 204,6 δισεκ. ευρώ.

Λοιπά ζητήματα

Σε σχέση με την ενοποιημένη εβδομαδιαία λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 18ης Δεκεμβρίου 2009 (που δημοσιεύθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2009) πρέπει να επισημανθεί ότι το υπόλοιπο των απαιτήσεων έναντι του ΔΝΤ (στοιχείο 2.1 του ενεργητικού) θα έπρεπε να είναι 61.634 εκατ. ευρώ, αντί για 62.257 εκατ. ευρώ, και ότι οι υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ (στοιχείο 6 του παθητικού) θα έπρεπε να είναι 46.768 εκατ. ευρώ, αντί για 47.391 εκατ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 238.147 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 191.909 438
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 61.354 −279
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 130.554 717
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 31.708 −1.551
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 15.696 −37
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 15.696 −37
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 728.584 5.649
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 59.221 5.647
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 669.296 8
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 40 −6
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 27 −1
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 25.765 1.012
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 329.546 325
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 28.504 826
7.2 Λοιποί τίτλοι 301.042 −501
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 36.188 5
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 254.921 4.894
Σύνολο ενεργητικού 1.852.463 10.734
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 807.191 9.689
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 368.683 −20.628
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 204.594 −48.231
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 164.088 27.611
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1 −9
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 330 38
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 133.760 20.464
5.1 Γενική κυβέρνηση 125.693 21.122
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 8.067 −658
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 46.459 −310
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 3.703 393
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 9.567 223
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 9.567 223
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 50.906 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 166.647 866
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 192.254 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 72.964 1
Σύνολο παθητικού 1.852.463 10.734
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου