SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 25. december 2009

29. december 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 25. december 2009, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 1,7 mia. euro til 159,4 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
23. december 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 3,3 mia.
23. december 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 14 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc - CHF 2,7 mia.
23. december 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 6 dage USD 7,6 mia. -
23. december 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 15 dage - USD 5,5 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,5 mia. euro til 301 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 9,7 mia. euro til 807,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 21,1 mia. euro til 125,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 22 mia. euro til 564,5 mia. euro. Onsdag den 23. december 2009 udløb en primær markedsoperation på 52,9 mia. euro, og en ny på 58,6 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 164,1 mia. euro (mod 136,5 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,8 mia. euro til 28,5 mia. euro i ugen, der sluttede den 25. december 2009.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 48,2 mia. euro til 204,6 mia. euro.

Andre forhold

For så vidt angår Eurosystemets konsoliderede ugentlige balance pr. 18. december 2009 (offentliggjort den 22. december 2009), skal det bemærkes, at der under tilgodehavender hos IMF (aktivpost 2.1) skulle have stået 61.634 mio. euro i stedet for 62.257 mio. euro, og at der under forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet (passivpost 6) skulle have stået 46.768 mio. euro i stedet for 47.391 mio. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 238.147 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 191.909 438
2.1 Tilgodehavender hos IMF 61.354 −279
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 130.554 717
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 31.708 −1.551
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.696 −37
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.696 −37
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 728.584 5.649
5.1 Primære markedsoperationer 59.221 5.647
5.2 Langfristede markedsoperationer 669.296 8
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 40 −6
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 27 −1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 25.765 1.012
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 329.546 325
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 28.504 826
7.2 Andre værdipapirer 301.042 −501
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.188 5
9 Andre aktiver 254.921 4.894
Aktiver i alt 1.852.463 10.734
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 807.191 9.689
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 368.683 −20.628
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 204.594 −48.231
2.2 Indlånsfacilitet 164.088 27.611
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1 −9
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 330 38
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 133.760 20.464
5.1 Offentlig forvaltning og service 125.693 21.122
5.2 Andre forpligtelser 8.067 −658
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 46.459 −310
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.703 393
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.567 223
8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.567 223
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 50.906 0
10 Andre forpligtelser 166.647 866
11 Revalueringskonti 192.254 0
12 Kapital og reserver 72.964 1
Passiver i alt 1.852.463 10.734
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt