Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 25 декември 2009 г.

29 декември 2009 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 25 декември 2009 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 1,7 млрд. евро до 159,4 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Извънредни транзакции
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
23 декември 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 3,3 млрд. швейцарски франка
23 декември 2009 г. 14-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове - 2,7 млрд. швейцарски франка
23 декември 2009 г. 6-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 7,6 млрд. щатски долара -
23 декември 2009 г. 15-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари - 5,5 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези, държани за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,5 млрд. евро до 301 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 9,7 млрд. евро до 807,2 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 21,1 млрд. евро до 125,7 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 22 млрд. евро до 564,5 млрд. евро. На 23 декември 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 52,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 58,6 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 164,1 млрд. евро (при 136,5 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 0,8 млрд. евро до 28,5 млрд. евро през седмицата, която приключва на 25 декември 2009 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 48,2 млрд. евро до 204,6 млрд. евро.

Други въпроси

По отношение на консолидирания седмичен финансов отчет на Евросистемата към 18 декември 2009 г. (публикуван на 22 декември 2009 г.) следва да се отбележи, че в показателя вземания от МВФ (статия 2.1 от активите) салдото следва да възлиза на 61 634 млн. евро вместо 62 257 млн. евро, а показателят задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро (статия 6 от пасивите), следва да бъде 46 768 млн. евро вместо 47 391 млн. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 238 147 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 191 909 438
2.1 Вземания от МВФ 61 354 −279
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 130 554 717
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 31 708 −1 551
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 696 −37
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 696 −37
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 728 584 5 649
5.1 Основни операции по рефинансиране 59 221 5 647
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 669 296 8
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 40 −6
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 27 −1
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 25 765 1 012
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 329 546 325
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 28 504 826
7.2 Други ценни книжа 301 042 −501
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 188 5
9 Други активи 254 921 4 894
Общо активи 1 852 463 10 734
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 807 191 9 689
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 368 683 −20 628
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 204 594 −48 231
2.2 Депозитно улеснение 164 088 27 611
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 −9
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 330 38
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 133 760 20 464
5.1 Сектор „Държавно управление“ 125 693 21 122
5.2 Други задължения 8 067 −658
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 46 459 −310
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 703 393
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 567 223
8.1 Депозити, салда и други задължения 9 567 223
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 50 906 0
10 Други задължения 166 647 866
11 Сметки за преоценка 192 254 0
12 Капитал и резерви 72 964 1
Общо пасиви 1 852 463 10 734
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите