Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 13 november 2009

17 november 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 13 november 2009 motsvarade ökningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) ett köp av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var nästan oförändrad på 171,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
11 November 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 7,8 miljarder CHF 6,8 miljarder CHF
12 November 2009 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 22,2 miljarder USD 22 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) som ECB har med Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 303 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,7 miljarder EUR till 773,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 9,8 miljarder EUR till 147,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 54,7 miljarder EUR till 595,6 miljarder EUR. Onsdagen den 11 november 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 46,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 51,3 miljarder EUR. Samma dag förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 7,7 miljarder EUR, med en löptid på en månad, och ersattes med en ny på 2,5 miljarder EUR. Torsdagen den 12 november 2009 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 13 miljarder EUR, med en löptid på tre månader, och ersattes med en ny på 10,8 miljarder EUR. Samma dag förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 20,7 miljarder EUR, med en löptid på sex månader, och ersattes med en ny på 0,8 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 2,5 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 54,3 miljarder EUR (jämfört med 128,9 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 1,1 miljarder EUR till 22,7 miljarder EUR för den vecka som slutade den 13 november 2009.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 51,3 miljarder EUR till 232,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 238.150 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 193.981 941
2.1 Fordringar på IMF 62.228 398
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 131.753 543
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 41.880 −679
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.742 252
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.742 252
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 649.907 −19.957
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 51.950 5.050
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 595.400 −27.347
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 2.523 2.418
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 34 −77
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 21.767 1.611
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 325.762 1.681
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 22.745 1.135
7.2 Andra värdepapper 303.017 546
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.195 0
9 Övriga tillgångar 235.221 2.070
Summa tillgångar 1.759.605 −14.080
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 773.175 −654
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 286.503 −23.311
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 232.212 51.314
2.2 Inlåningsfacilitet 54.289 −74.624
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1 −1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 442 −8
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 155.518 9.565
5.1 Offentliga sektorn 147.343 9.822
5.2 Övriga skulder 8.175 −257
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 58.224 −3.570
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.172 848
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.912 −618
8.1 Inlåning och övriga skulder 8.912 −618
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 50.906 0
10 Övriga skulder 156.543 3.669
11 Värderegleringskonton 192.254 0
12 Eget kapital 72.956 −1
Summa skulder 1.759.605 −14.080