Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 13. novembra 2009

17. november 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 13. novembra 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 1 milijon EUR, kar je posledica nakupa zlatih kovancev s strani ene centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 171,9 milijarde EUR.

Izredne transakcije

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
11. november 2009 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 7,8 mrd CHF 6,8 mrd CHF
12. november 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 22,2 mrd USD 22 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) ter švicarsko in ameriško centralno banko. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,5 milijarde EUR na 303 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,7 milijarde EUR na 773,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 9,8 milijarde EUR na 147,3 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in°4) se je povečalo za 54,7 milijarde EUR na 595,6 milijarde EUR. V sredo, 11. novembra 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 46,2 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 51,3 milijarde EUR. Na isti dan je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 7,7 milijarde EUR z zapadlostjo en mesec in poravnana je bila nova v višini 2,5 milijarde EUR. V četrtek, 12. novembra 2009, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 13 milijard EUR z zapadlostjo tri mesece, poravnana je bila nova v višini 10,8 milijarde EUR. Na isti dan je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 20,7 milijarde EUR z zapadlostjo šest mesecev in poravnana je bila nova v višini 0,8 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 2,5 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 54,3 milijarde EUR (v primerjavi z 128,9 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 13. novembra 2009, povečala za 1,1 milijarde EUR na 22,7 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 51,3 milijarde EUR na 232,2 milijard EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 238.150 1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 193.981 941
2.1 Terjatve do MDS 62.228 398
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 131.753 543
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 41.880 −679
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.742 252
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.742 252
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 649.907 −19.957
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 51.950 5.050
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 595.400 −27.347
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 2.523 2.418
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 34 −77
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 21.767 1.611
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 325.762 1.681
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 22.745 1.135
7.2 Drugi vrednostni papirji 303.017 546
8 Dolg širše države v EUR 36.195 0
9 Druga sredstva 235.221 2.070
Skupaj sredstva 1.759.605 −14.080
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 773.175 −654
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 286.503 −23.311
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 232.212 51.314
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 54.289 −74.624
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1 −1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 442 −8
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 155.518 9.565
5.1 Širša država 147.343 9.822
5.2 Druge obveznosti 8.175 −257
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 58.224 −3.570
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.172 848
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.912 −618
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.912 −618
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 50.906 0
10 Druge obveznosti 156.543 3.669
11 Računi prevrednotenja 192.254 0
12 Kapital in rezerve 72.956 −1
Skupaj obveznosti 1.759.605 −14.080