Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 13. novembru 2009

17. novembra 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 13. novembra 2009 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) zvýšil o 1 mil. EUR v dôsledku nákupu zlatých mincí jednou z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií a transakcií na dodanie likvidity v amerických dolároch takmer nezmenila a predstavuje 171,9 mld. EUR.

Mimoriadne obchody

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
11. novembra 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 7,8 mld. CHF 6,8 mld. CHF
12. novembra 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 22,2 mld. USD 22 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 0,5 mld. EUR na 303 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 0,7 mld. EUR na 773,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 9,8 mld. EUR na 147,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 54,7mld. EUR na 595,6 mld. EUR. V stredu 11. novembra 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 46,2 mld. EUR a bola vyrovnaná nová v hodnote 51,3 mld. EUR. V rovnaký deň bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 7,7 mld. EUR s mesačnou splatnosťou a bola vyrovnaná nová v hodnote 2,5 mld. EUR. Vo štvrtok 12. novembra 2009 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 13 mld. EUR s trojmesačnou splatnosťou a bola vyrovnaná nová v hodnote 10,8 mld. EUR. V rovnaký deň bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 20,7 mld. EUR so šesťmesačnou splatnosťou a bola vyrovnaná nová v hodnote 0,8 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 2,5 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 54,3 mld. EUR (v porovnaní so 128,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 13. novembra 2009 zvýšil o 1,1 mld. EUR na 22,7 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 51,3 mld. EUR na 232,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 238 150 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 193 981 941
2.1 Pohľadávky voči MMF 62 228 398
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 131 753 543
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 41 880 −679
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 742 252
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 742 252
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 649 907 −19 957
5.1 Hlavné refinančné operácie 51 950 5 050
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 595 400 −27 347
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 2 523 2 418
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 34 −77
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 21 767 1 611
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 325 762 1 681
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 22 745 1 135
7.2 Ostatné cenné papiere 303 017 546
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 195 0
9 Ostatné aktíva 235 221 2 070
Úhrn aktív 1 759 605 −14 080
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 773 175 −654
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 286 503 −23 311
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 232 212 51 314
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 54 289 −74 624
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 −1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 442 −8
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 155 518 9 565
5.1 Verejná správa 147 343 9 822
5.2 Ostatné záväzky 8 175 −257
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 58 224 −3 570
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 172 848
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 912 −618
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 912 −618
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 50 906 0
10 Ostatné pasíva 156 543 3 669
11 Účty precenenia 192 254 0
12 Kapitál a rezervy 72 956 −1
Úhrn pasív 1 759 605 −14 080