Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 13 listopada 2009 r.

17 listopada 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 13 listopada 2009 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln euro wynikał z zakupu złotych monet przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 171,9 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zapewniających płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
11 listopada 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 7,8 mld CHF 6,8 mld CHF
12 listopada 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 22,2 mld USD 22 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,5 mld euro do poziomu 303 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,7 mld euro do poziomu 773,2 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 9,8 mld euro do poziomu 147,3 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 54,7 mld euro do poziomu 595,6 mld euro. W środę 11 listopada 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 46,2 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 51,3 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 7,7 mld euro, z jednomiesięcznym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 2,5 mld euro. W czwartek 12 listopada 2009 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 13 mld euro, z trzymiesięcznym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 10,8 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 20,7 mld euro, z sześciomiesięcznym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 0,8 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 2,5 mld euro (w porównaniu z 0,1 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 54,3 mld euro (w porównaniu z 128,9 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu zakończonym 13 listopada 2009 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1,1 mld euro do poziomu 22,7 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 51,3 mld euro do poziomu 232,2 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 238.150 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 193.981 941
2.1 Należności od MFW 62.228 398
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 131.753 543
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 41.880 −679
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.742 252
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 16.742 252
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 649.907 −19.957
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 51.950 5.050
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 595.400 −27.347
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 2.523 2.418
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 34 −77
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 21.767 1.611
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 325.762 1.681
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 22.745 1.135
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 303.017 546
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.195 0
9 Pozostałe aktywa 235.221 2.070
Aktywa razem 1.759.605 −14.080
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 773.175 −654
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 286.503 −23.311
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 232.212 51.314
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 54.289 −74.624
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 −1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 442 −8
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 155.518 9.565
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 147.343 9.822
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.175 −257
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 58.224 −3.570
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.172 848
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.912 −618
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 8.912 −618
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 50.906 0
10 Pozostałe pasywa 156.543 3.669
11 Różnice z wyceny 192.254 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.956 −1
Pasywa razem 1.759.605 −14.080