Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 13 november 2009

17 november 2009

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 13 november 2009 was de stijging van EUR 1 miljoen in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de aankoop van gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 171,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Bijzondere transacties

Valutadatum Type transacties Vervallen bedrag Nieuw bedrag
11 november 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 7,8 miljard CHF 6,8 miljard
12 november 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 22,2 miljard USD 22 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,5 miljard naar EUR 303 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,7 miljard naar EUR 773,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 9,8 miljard naar EUR 147,3 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 54,7 miljard naar EUR 595,6 miljard. Op woensdag 11 november 2009 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 46,2 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 51,3 miljard verrekend. Op dezelfde dag verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 7,7 miljard met een looptijd van één maand, en werd een nieuwe transactie van EUR 2,5 miljard verrekend. Op donderdag 12 november 2009 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 13 miljard met een looptijd van drie maanden, en werd een nieuwe transactie van EUR 10,8 miljard verrekend. Op dezelfde dag verviel tevens een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 20,7 miljard met een looptijd van zes maanden, en werd een nieuwe transactie van EUR 0,8 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 2,5 miljard (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 54,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 128,9 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 13 november 2009 met EUR 1,1 miljard naar EUR 22,7 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekeningcourantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 51,3 miljard naar EUR 232,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 238.150 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 193.981 941
2.1 Vorderingen op het IMF 62.228 398
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 131.753 543
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 41.880 −679
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.742 252
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.742 252
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 649.907 −19.957
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 51.950 5.050
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 595.400 −27.347
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2.523 2.418
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 34 −77
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 21.767 1.611
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 325.762 1.681
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 22.745 1.135
7.2 Overige waardepapieren 303.017 546
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.195 0
9 Overige activa 235.221 2.070
Totaal activa 1.759.605 −14.080
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 773.175 −654
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 286.503 −23.311
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 232.212 51.314
2.2 Depositofaciliteit 54.289 −74.624
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1 −1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 442 −8
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 155.518 9.565
5.1 Overheid 147.343 9.822
5.2 Overige verplichtingen 8.175 −257
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 58.224 −3.570
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.172 848
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.912 −618
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.912 −618
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 50.906 0
10 Overige passiva 156.543 3.669
11 Herwaarderingsrekeningen 192.254 0
12 Kapitaal en reserves 72.956 −1
Totaal passiva 1.759.605 −14.080
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media