Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 13. novembrī

2009. gada 17. novembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 13. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu neto pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā faktiski nemainījās (171.9 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 11. novembris Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 7.8 mljrd. Šveices franku 6.8 mljrd. Šveices franku
2009. gada 12. novembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 22.2 mljrd. ASV dolāru 22 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF ārvalstu valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.5 mljrd. euro (līdz 303 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.7 mljrd. euro (līdz 773.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 9.8 mljrd. euro (līdz 147.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 54.7 mljrd. euro (līdz 595.6 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 11. novembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 46.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 51.3 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 7.7 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 mēnesis pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 2.5 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2009. gada 12. novembrī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 13 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 3 mēneši pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 10.8 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 20.7 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 6 mēneši pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 0.8 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 2.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 54.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 128.9 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 13. novembrī, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.1 mljrd. euro (līdz 22.7 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 51.3 mljrd. euro (līdz 232.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 238,150 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 193,981 941
2.1 SVF debitoru parādi 62,228 398
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 131,753 543
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 41,880 −679
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,742 252
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,742 252
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 649,907 −19,957
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 51,950 5,050
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 595,400 −27,347
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2,523 2,418
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 34 −77
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 21,767 1,611
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 325,762 1,681
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 22,745 1,135
7.2 Pārējie vērtspapīri 303,017 546
8 Valdības parāds euro 36,195 0
9 Pārējie aktīvi 235,221 2,070
Kopā aktīvi 1,759,605 −14,080
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 773,175 −654
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 286,503 −23,311
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 232,212 51,314
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 54,289 −74,624
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 −1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 442 −8
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 155,518 9,565
5.1 Saistības pret valdību 147,343 9,822
5.2 Pārējās saistības 8,175 −257
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 58,224 −3,570
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4,172 848
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,912 −618
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,912 −618
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 50,906 0
10 Pārējās saistības 156,543 3,669
11 Pārvērtēšanas konti 192,254 0
12 Kapitāls un rezerves 72,956 −1
Kopā pasīvi 1,759,605 −14,080