SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 13. november 2009

17. november 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 13. november 2009, afspejlede stigningen i guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) på 1 mio. euro en centralbank i Eurosystemets køb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) var med 171,9 mia. euro stort set uændret som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
11. november 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 7,8 mia. CHF 6,8 mia.
12. november 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 22,2 mia. USD 22 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,5 mia. euro til 303 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,7 mia. euro til 773,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 9,8 mia. euro til 147,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 54,7 mia. euro til 595,6 mia. euro. Onsdag den 11. november 2009 udløb en primær markedsoperation på 46,2 mia. euro, og en ny på 51,3 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en langfristet markedsoperation på 7,7 mia. euro, med en løbetid på en måned, og en ny på 2,5 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 12. november 2009 udløb en langfristet markedsoperation på 13 mia. euro, med en løbetid på tre måneder, og en ny på 10,8 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en langfristet markedsoperation på 20,7 mia. euro, med en løbetid på seks måneder, og en ny på 0,8 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 2,5 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 54,3 mia. euro (mod 128,9 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 1,1 mia. euro til 22,7 mia. euro i ugen, der sluttede den 13. november 2009.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 51,3 mia. euro til 232,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 238.150 1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 193.981 941
2.1 Tilgodehavender hos IMF 62.228 398
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 131.753 543
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 41.880 −679
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.742 252
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.742 252
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 649.907 −19.957
5.1 Primære markedsoperationer 51.950 5.050
5.2 Langfristede markedsoperationer 595.400 −27.347
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 2.523 2.418
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 34 −77
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 21.767 1.611
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 325.762 1.681
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 22.745 1.135
7.2 Andre værdipapirer 303.017 546
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.195 0
9 Andre aktiver 235.221 2.070
Aktiver i alt 1.759.605 −14.080
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 773.175 −654
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 286.503 −23.311
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 232.212 51.314
2.2 Indlånsfacilitet 54.289 −74.624
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1 −1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 442 −8
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 155.518 9.565
5.1 Offentlig forvaltning og service 147.343 9.822
5.2 Andre forpligtelser 8.175 −257
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 58.224 −3.570
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.172 848
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.912 −618
8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.912 −618
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 50.906 0
10 Andre forpligtelser 156.543 3.669
11 Revalueringskonti 192.254 0
12 Kapital og reserver 72.956 −1
Passiver i alt 1.759.605 −14.080