Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 13 ноември 2009 г.

17 ноември 2009 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Повишението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 13 ноември  2009 г., отразява покупката на златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) остава на практика непроменена на 171,9 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Таблица 1. Извънредни транзакции

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
11 ноември 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 7,8 млрд. швейцарски франка 6,8 млрд. швейцарски франка
12 ноември 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 22,2 млрд. щатски долара 22 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези, държани за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,5 млрд. евро до 303 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 0,7 млрд. евро до 773,2 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 9,8 млрд. евро до 147,3 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение със 54,7 млрд. евро до 595,6 млрд. евро. На 11 ноември 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 46,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 51,3 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 7,7 млрд. евро с матуритет един месец и бе извършено плащането по нова на стойност 2,5 млрд. евро. На 12 ноември 2009 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 13 млрд. евро с матуритет три месеца и бе извършено плащането по нова на стойност 10,8 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 20,7 млрд. евро с матуритет шест месеца и бе извършено плащането по нова на стойност 0,8 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 2,5 млрд. евро (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 54,3 млрд. евро (при 128,9 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (т. 7.1 от активите), се увеличават с 1,1 млрд. евро до 22,7 млрд. евро през седмицата, която приключва на 13 ноември 2009 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 51,3 млрд. евро до 232,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 238 150 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 193 981 941
2.1 Вземания от МВФ 62 228 398
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 131 753 543
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 41 880 −679
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 742 252
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 742 252
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 649 907 −19 957
5.1 Основни операции по рефинансиране 51 950 5 050
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 595 400 −27 347
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 2 523 2 418
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 34 −77
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 21 767 1 611
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 325 762 1 681
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 22 745 1 135
7.2 Други ценни книжа 303 017 546
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 195 0
9 Други активи 235 221 2 070
Общо активи 1 759 605 −14 080
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 773 175 −654
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 286 503 −23 311
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 232 212 51 314
2.2 Депозитно улеснение 54 289 −74 624
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 −1
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 442 −8
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 155 518 9 565
5.1 Сектор „Държавно управление“ 147 343 9 822
5.2 Други задължения 8 175 −257
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 58 224 −3 570
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 172 848
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 912 −618
8.1 Депозити, салда и други задължения 8 912 −618
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 50 906 0
10 Други задължения 156 543 3 669
11 Сметки за преоценка 192 254 0
12 Капитал и резерви 72 956 −1
Общо пасиви 1 759 605 −14 080