Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 6 november 2009

10 november 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 6 november 2009 motsvarade minskningen på 20 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) köp av jubileumsmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 2,3 miljarder EUR till 171,8 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
4 November 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 7,4 miljarder CHF 7,8 miljarder CHF
5 November 2009 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 23,1 miljarder USD 22,2 miljarder USD
5 November 2009 84-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 0,5 miljarder USD -

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) som ECB har med Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 302,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,2 miljarder EUR till 773,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 36,4 miljarder EUR till 137,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 43,5 miljarder EUR till 540,9 miljarder EUR. Onsdagen den 4 november 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 48,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 46,2 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 128,9 miljarder EUR (jämfört med 87,8 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 1 miljard EUR till 21,6 miljarder EUR för den vecka som slutade den 6 november 2009.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 8,6 miljarder EUR till 180,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 238.149 −20
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 193.040 −1.680
2.1 Fordringar på IMF 61.830 −1.389
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 131.210 −290
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 42.560 −470
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.490 60
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.490 60
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 669.864 −2.439
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 46.901 −2.459
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 622.748 −1
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 104 −34
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 111 55
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 20.156 296
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 324.081 540
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 21.609 968
7.2 Andra värdepapper 302.471 −428
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.195 0
9 Övriga tillgångar 233.151 −1.602
Summa tillgångar 1.773.685 −5.315
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 773.829 2.219
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 309.814 32.480
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 180.898 −8.601
2.2 Inlåningsfacilitet 128.914 41.080
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 450 37
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 145.952 −36.326
5.1 Offentliga sektorn 137.521 −36.410
5.2 Övriga skulder 8.432 84
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 61.794 −3.956
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.325 −1.207
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.530 1.403
8.1 Inlåning och övriga skulder 9.530 1.403
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 50.906 0
10 Övriga skulder 152.874 36
11 Värderegleringskonton 192.254 0
12 Eget kapital 72.957 0
Summa skulder 1.773.685 −5.315
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media