Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 6. novembra 2009

10. november 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 6. novembra 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 20 milijonov EUR, kar je posledica izdaje zlatih spominskih kovancev s strani ene centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 2,3 milijarde EUR na 171,8 milijarde EUR.

Izredne transakcije

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
4. november 2009 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 7,4 mrd CHF 7,8 mrd CHF
5. november 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 23,1 mrd USD 22,2 mrd USD
5. november 2009 84-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,5 mrd USD -

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) ter švicarsko in ameriško centralno banko. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,4 milijarde EUR na 302,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,2 milijarde EUR na 773,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 36,4 milijarde EUR na 137,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 43,5 milijarde EUR na 540,9 milijarde EUR. V sredo, 4. novembra 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 48,7 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 46,2 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 128,9 milijarde EUR (v primerjavi s 87,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 6. novembra 2009, povečala za 1 milijardo EUR na 21,6 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 8,6 milijarde EUR na 180,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 238.149 −20
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 193.040 −1.680
2.1 Terjatve do MDS 61.830 −1.389
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 131.210 −290
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 42.560 −470
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.490 60
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.490 60
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 669.864 −2.439
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 46.901 −2.459
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 622.748 −1
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 104 −34
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 111 55
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 20.156 296
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 324.081 540
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 21.609 968
7.2 Drugi vrednostni papirji 302.471 −428
8 Dolg širše države v EUR 36.195 0
9 Druga sredstva 233.151 −1.602
Skupaj sredstva 1.773.685 −5.315
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 773.829 2.219
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 309.814 32.480
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 180.898 −8.601
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 128.914 41.080
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 450 37
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 145.952 −36.326
5.1 Širša država 137.521 −36.410
5.2 Druge obveznosti 8.432 84
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 61.794 −3.956
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.325 −1.207
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 9.530 1.403
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 9.530 1.403
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 50.906 0
10 Druge obveznosti 152.874 36
11 Računi prevrednotenja 192.254 0
12 Kapital in rezerve 72.957 0
Skupaj obveznosti 1.773.685 −5.315