Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 6. novembru 2009

10. novembra 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 6. novembra 2009 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 20 mil. EUR v dôsledku emisie pamätných zlatých mincí, ktoré vydala jedna z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a transakcií na dodanie likvidity v amerických dolároch znížila o 2,3 mld. EUR na 171,8 mld. EUR.

Mimoriadne obchody

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
4. novembra 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 7,4 mld. CHF 7,8 mld. CHF
5. novembra 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 23,1 mld. USD 22,2 mld. USD
5. novembra 2009 84-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,5 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa znížil o 0,4 mld. EUR na 302,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 2,2 mld. EUR na 773,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 36,4 mld. EUR na 137,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 43,5 mld. EUR na 540,9 mld. EUR. V stredu 4. novembra 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 48,7 mld. EUR a bola vyrovnaná nová v hodnote 46,2 mld. EUR. 

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 128,9 mld. EUR (v porovnaní s 87,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 6. novembra 2009 zvýšil o 1 mld. EUR na 21,6 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 8,6 mld. EUR na 180,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 238 149 −20
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 193 040 −1 680
2.1 Pohľadávky voči MMF 61 830 −1 389
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 131 210 −290
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 42 560 −470
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 490 60
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 490 60
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 669 864 −2 439
5.1 Hlavné refinančné operácie 46 901 −2 459
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 622 748 −1
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 104 −34
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 111 55
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 20 156 296
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 324 081 540
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 21 609 968
7.2 Ostatné cenné papiere 302 471 −428
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 195 0
9 Ostatné aktíva 233 151 −1 602
Úhrn aktív 1 773 685 −5 315
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 773 829 2 219
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 309 814 32 480
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 180 898 −8 601
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 128 914 41 080
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 2 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 450 37
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 145 952 −36 326
5.1 Verejná správa 137 521 −36 410
5.2 Ostatné záväzky 8 432 84
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 61 794 −3 956
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 325 −1 207
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 530 1 403
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 530 1 403
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 50 906 0
10 Ostatné pasíva 152 874 36
11 Účty precenenia 192 254 0
12 Kapitál a rezervy 72 957 0
Úhrn pasív 1 773 685 −5 315
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá