Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 6 listopada 2009 r.

10 listopada 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 6 listopada 2009 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 20 mln euro wynikał z emisji złotych monet okolicznościowych przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 2,3 mld euro do poziomu 171,8 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
4 listopada 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 7,4 mld CHF 7,8 mld CHF
5 listopada 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 23,1 mld USD 22,2 mld USD
5 listopada 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 84 dni 0,5 mld USD -

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,4 mld euro do poziomu 302,5 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 2,2 mld euro do poziomu 773,8 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 36,4 mld euro do poziomu 137,5 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 43,5 mld euro do poziomu 540,9 mld euro. W środę 4 listopada 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 48,7 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 46,2 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 128,9 mld euro (wobec 87,8 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu zakończonym 6 listopada 2009 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1 mld euro do poziomu 21,6 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 8,6 mld euro do poziomu 180,9 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 238.149 −20
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 193.040 −1.680
2.1 Należności od MFW 61.830 −1.389
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 131.210 −290
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 42.560 −470
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.490 60
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 16.490 60
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 669.864 −2.439
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 46.901 −2.459
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 622.748 −1
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 104 −34
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 111 55
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 20.156 296
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 324.081 540
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 21.609 968
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 302.471 −428
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.195 0
9 Pozostałe aktywa 233.151 −1.602
Aktywa razem 1.773.685 −5.315
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 773.829 2.219
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 309.814 32.480
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 180.898 −8.601
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 128.914 41.080
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 450 37
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 145.952 −36.326
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 137.521 −36.410
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.432 84
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 61.794 −3.956
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.325 −1.207
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.530 1.403
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.530 1.403
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 50.906 0
10 Pozostałe pasywa 152.874 36
11 Różnice z wyceny 192.254 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.957 0
Pasywa razem 1.773.685 −5.315
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami