Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 6 november 2009

10 november 2009

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 6 november 2009 was de daling van EUR 20 miljoen in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de uitgifte van gouden herdenkingsmunten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 2,3 miljard naar EUR 171,8 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Bijzondere transacties

Valutadatum Type transacties Vervallen bedrag Nieuw bedrag
4 november 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 7,4 miljard CHF 7,8 miljard
5 november 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 23,1 miljard USD 22,2 miljard
5 november 2009 84-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,5 miljard  

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,4 miljard naar EUR 302,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,2 miljard naar EUR 773,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 36,4 miljard naar EUR 137,5 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 43,5 miljard naar EUR 540,9 miljard. Op woensdag 4 november 2009 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 48,7 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 46,2 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 128,9 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 87,8 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 6 november 2009 met EUR 1 miljard naar EUR 21,6 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekeningcourantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 8,6 miljard naar EUR 180,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 238.149 −20
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 193.040 −1.680
2.1 Vorderingen op het IMF 61.830 −1.389
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 131.210 −290
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 42.560 −470
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.490 60
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.490 60
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 669.864 −2.439
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 46.901 −2.459
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 622.748 −1
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 104 −34
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 111 55
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 20.156 296
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 324.081 540
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 21.609 968
7.2 Overige waardepapieren 302.471 −428
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.195 0
9 Overige activa 233.151 −1.602
Totaal activa 1.773.685 −5.315
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 773.829 2.219
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 309.814 32.480
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 180.898 −8.601
2.2 Depositofaciliteit 128.914 41.080
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 450 37
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 145.952 −36.326
5.1 Overheid 137.521 −36.410
5.2 Overige verplichtingen 8.432 84
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 61.794 −3.956
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.325 −1.207
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.530 1.403
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.530 1.403
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 50.906 0
10 Overige passiva 152.874 36
11 Herwaarderingsrekeningen 192.254 0
12 Kapitaal en reserves 72.957 0
Totaal passiva 1.773.685 −5.315
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media