Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 6. novembrī

2009. gada 10. novembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 6. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 20 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai emitējot zelta piemiņas monētas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo darījumu ASV dolāros rezultātā samazinājās par 2.3 mljrd. euro (līdz 171.8 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 4. novembris Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 7.4 mljrd. Šveices franku 7.8 mljrd. Šveices franku
2009. gada 5. novembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 23.1 mljrd. ASV dolāru 22.2 mljrd. ASV dolāru
2009. gada 5. novembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 84 dienas 0.5 mljrd. ASV dolāru -

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF ārvalstu valūtas mijmaiņas darījumi neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 302.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.2 mljrd. euro (līdz 773.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 36.4 mljrd. euro (līdz 137.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 43.5 mljrd. euro (līdz 540.9 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 4. novembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 48.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 46.2 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 128.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 87.8 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 6. novembrī, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1 mljrd. euro (līdz 21.6 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 8.6 mljrd. euro (līdz 180.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 238,149 −20
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 193,040 −1,680
2.1 SVF debitoru parādi 61,830 −1,389
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 131,210 −290
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 42,560 −470
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,490 60
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,490 60
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 669,864 −2,439
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 46,901 −2,459
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 622,748 −1
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 104 −34
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 111 55
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 20,156 296
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 324,081 540
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 21,609 968
7.2 Pārējie vērtspapīri 302,471 −428
8 Valdības parāds euro 36,195 0
9 Pārējie aktīvi 233,151 −1,602
Kopā aktīvi 1,773,685 −5,315
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 773,829 2,219
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 309,814 32,480
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 180,898 −8,601
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 128,914 41,080
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 450 37
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 145,952 −36,326
5.1 Saistības pret valdību 137,521 −36,410
5.2 Pārējās saistības 8,432 84
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 61,794 −3,956
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,325 −1,207
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,530 1,403
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9,530 1,403
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 50,906 0
10 Pārējās saistības 152,874 36
11 Pārvērtēšanas konti 192,254 0
12 Kapitāls un rezerves 72,957 0
Kopā pasīvi 1,773,685 −5,315
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem