SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 6. november 2009

10. november 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 6. november 2009, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 20 mio. euro, hvilket afspejlede en centralbank i Eurosystemets udstedelse af erindringsmønter i guld.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 2,3 mia. euro til 171,8 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
4. november 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 7,4 mia. CHF 7,8 mia.
5. november 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 23,1 mia. USD 22,2 mia.
5. november 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 84 dage USD 0,5 mia. -

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,4 mia. euro til 302,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,2 mia. euro til 773,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 36,4 mia. euro til 137,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 43,5 mia. euro til 540,9 mia. euro. Onsdag den 4. november 2009 udløb en primær markedsoperation på 48,7 mia. euro, og en ny på 46,2 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro, hvilket var næsten det samme som i ugen før. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 128,9 mia. euro (mod 87,8 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 1 mia. euro til 21,6 mia. euro i ugen, der sluttede den 6. november 2009.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 8,6 mia. euro til 180,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 238.149 −20
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 193.040 −1.680
2.1 Tilgodehavender hos IMF 61.830 −1.389
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 131.210 −290
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 42.560 −470
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.490 60
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.490 60
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 669.864 −2.439
5.1 Primære markedsoperationer 46.901 −2.459
5.2 Langfristede markedsoperationer 622.748 −1
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 104 −34
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 111 55
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 20.156 296
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 324.081 540
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 21.609 968
7.2 Andre værdipapirer 302.471 −428
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.195 0
9 Andre aktiver 233.151 −1.602
Aktiver i alt 1.773.685 −5.315
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 773.829 2.219
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 309.814 32.480
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 180.898 −8.601
2.2 Indlånsfacilitet 128.914 41.080
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 2 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 450 37
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 145.952 −36.326
5.1 Offentlig forvaltning og service 137.521 −36.410
5.2 Andre forpligtelser 8.432 84
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 61.794 −3.956
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.325 −1.207
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.530 1.403
8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.530 1.403
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 50.906 0
10 Andre forpligtelser 152.874 36
11 Revalueringskonti 192.254 0
12 Kapital og reserver 72.957 0
Passiver i alt 1.773.685 −5.315