Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 6 ноември 2009 г.

10 ноември 2009 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 20 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 6 ноември 2009 г., отразява емисията на възпоменателни златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 2,3 млрд. евро до 171,8 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Таблица 1. Извънредни транзакции

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
4 ноември 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 7,4 млрд. швейцарски франка 7,8 млрд. швейцарски франка
5 ноември 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 23,1 млрд. щатски долара 22,2 млрд. щатски долара
5 ноември 2009 г. 84-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,5 млрд. щатски долара -

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези, държани за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,4 млрд. евро до 302,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 2,2 млрд. евро до 773,8 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 36,4 млрд. евро до 137,5 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 43,5 млрд. евро до 540,9 млрд. евро. На 4 ноември 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 48,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 46,2 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 128,9 млрд. евро (при 87,8 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 1 млрд. евро до 21,6 млрд. евро през седмицата, която приключва на 6 ноември 2009 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 8,6 млрд. евро до 180,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 238 149 −20
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 193 040 −1 680
2.1 Вземания от МВФ 61 830 −1 389
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 131 210 −290
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 42 560 −470
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 490 60
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 490 60
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 669 864 −2 439
5.1 Основни операции по рефинансиране 46 901 −2 459
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 622 748 −1
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 104 −34
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 111 55
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 20 156 296
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 324 081 540
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 21 609 968
7.2 Други ценни книжа 302 471 −428
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 195 0
9 Други активи 233 151 −1 602
Общо активи 1 773 685 −5 315
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 773 829 2 219
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 309 814 32 480
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 180 898 −8 601
2.2 Депозитно улеснение 128 914 41 080
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 450 37
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 145 952 −36 326
5.1 Сектор „Държавно управление“ 137 521 −36 410
5.2 Други задължения 8 432 84
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 61 794 −3 956
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 325 −1 207
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 530 1 403
8.1 Депозити, салда и други задължения 9 530 1 403
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 50 906 0
10 Други задължения 152 874 36
11 Сметки за преоценка 192 254 0
12 Капитал и резерви 72 957 0
Общо пасиви 1 773 685 −5 315
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите