Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 10 juli 2009

14 juli 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 10 juli 2009 motsvarade minskningen på 2 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 2,5 miljarder EUR till 208,7 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Extra transaktioner

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
8 juli 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 29 miljarder CHF 31,1 miljarder CHF
9 juli 2009 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 39,3 miljarder USD 43,1 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) som ECB har med Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (i post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 301,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,5 miljarder EUR till 770,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 15,6 miljarder EUR till 124,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 133,8 miljarder EUR till 652,5 miljarder EUR. Onsdagen den 8 juli 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 105,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 106,4 miljarder EUR. Samma dag förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 56,8 miljarder EUR, med en löptid på en månad, och ersattes med en ny på 38,3 miljarder EUR. Torsdagen den 9 juli 2009 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 13,2 miljarder EUR, med en löptid på tre månader, och ersattes med en ny på 3 miljarder EUR. Samma dag förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 7,6 miljarder EUR, med en löptid på sex månader, och ersattes med en ny på 9,1 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 155,5 miljarder EUR (jämfört med 316 miljarder EUR föregående vecka).

Under förra veckan började vissa centralbanker i Eurosystemet köpa säkerställda obligationer i euro i enlighet med programmet för köp av säkerställda obligationer som meddelades den 7 maj 2009 efter ett beslut av ECB-rådet. Följaktligen uppgick Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) till 0,1 miljard EUR för den vecka som slutade den 10 juli 2009.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 103,5 miljarder EUR till 271,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 232.126 −2
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 160.365 1.502
2.1 Fordringar på IMF 16.792 −51
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 143.573 1.553
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 68.964 2.463
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.511 1.248
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.511 1.248
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 808.008 −26.626
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 106.406 501
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 701.453 −27.145
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 135 76
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 14 −58
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 23.017 −70
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 301.718 −473
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 66 66
7.2 Andra värdepapper 301.652 −539
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.230 −46
9 Övriga tillgångar 238.970 −714
Summa tillgångar 1.888.909 −22.719
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 770.275 1.538
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 427.353 −56.950
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 271.815 103.491
2.2 Inlåningsfacilitet 155.535 −160.421
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2 −20
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 279 2
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 132.581 15.755
5.1 Offentliga sektorn 124.676 15.611
5.2 Övriga skulder 7.905 144
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 123.226 15.399
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.831 −434
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.346 1.870
8.1 Inlåning och övriga skulder 10.346 1.870
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.436 0
10 Övriga skulder 153.826 103
11 Värderegleringskonton 187.797 0
12 Eget kapital 72.960 −3
Summa skulder 1.888.909 −22.719