Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 10. julija 2009

14. julij 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 10. julija 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 2 milijona EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 2,5 milijarde EUR na 208,7 milijarde EUR.

Izredne transakcije

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
8. julij 2009 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 29 mrd CHF 31,1 mrd CHF
9. julij 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 39,3 mrd USD 43,1 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) in centralnima bankama Swiss National Bank in Federal Reserve System. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (evidentirana pod postavko sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,5 milijarde EUR na 301,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,5 milijarde EUR na 770,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 15,6 milijarde EUR na 124,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 133,8 milijarde EUR na 652,5 milijarde EUR. V sredo, 8. julija 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 105,9 milijarde EUR in poravnana je bila nova v višini 106,4 milijarde EUR. Na isti dan je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 56,8 milijarde EUR z zapadlostjo en mesec in poravnana je bila nova v višini 38,3 milijarde EUR. V četrtek, 9. julija 2009, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 13,2 milijarde EUR z zapadlostjo tri mesece in poravnana je bila nova v višini 3 milijarde EUR. Na isti dan je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 7,6 milijarde EUR z zapadlostjo šest mesecev in poravnana je bila nova v višini 9,1 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 155,5 milijarde EUR (v primerjavi s 316 milijard EUR prejšnji teden).

Prejšnji teden so nekatere centralne banke Eurosistema začele kupovati krite obveznice v eurih v okviru programa nakupov, ki je bil po odločitvi Sveta Evropske centralne banke najavljen 7. maja 2009. Tako so v tednu, ki se je končal 10. julija 2009, vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike v Eurosistemu (postavka sredstev 7.1) znašali 0,1 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 103,5 milijarde EUR na 271,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 232.126 −2
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 160.365 1.502
2.1 Terjatve do MDS 16.792 −51
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 143.573 1.553
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 68.964 2.463
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.511 1.248
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.511 1.248
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 808.008 −26.626
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 106.406 501
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 701.453 −27.145
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 135 76
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 14 −58
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 23.017 −70
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 301.718 −473
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 66 66
7.2 Drugi vrednostni papirji 301.652 −539
8 Dolg širše države v EUR 36.230 −46
9 Druga sredstva 238.970 −714
Skupaj sredstva 1.888.909 −22.719
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 770.275 1.538
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 427.353 −56.950
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 271.815 103.491
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 155.535 −160.421
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2 −20
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 279 2
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 132.581 15.755
5.1 Širša država 124.676 15.611
5.2 Druge obveznosti 7.905 144
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 123.226 15.399
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.831 −434
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 10.346 1.870
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 10.346 1.870
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.436 0
10 Druge obveznosti 153.826 103
11 Računi prevrednotenja 187.797 0
12 Kapital in rezerve 72.960 −3
Skupaj obveznosti 1.888.909 −22.719