Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 10. júlu 2009

14. júla 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 10. júla 2009 došlo k poklesu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 2 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 2,5 mld. EUR na 208,7 mld. EUR.

Mimoriadne obchody

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
8. júla 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 29 mld. CHF 31,1 mld. CHF
9. júla 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 39,3 mld. USD 43,1 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7.2 na strane aktív) sa znížil o 0,5 mld. EUR na 301,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 1,5 mld. EUR na 770,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 15,6 mld. EUR na 124,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 133,8 mld. EUR na 652,5 mld. EUR. V stredu 8. júla 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 105,9 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 106,4 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná aj dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 56,8 mld. EUR s mesačnou splatnosťou a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 38,3 mld. EUR. Vo štvrtok 9. júla 2009 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 13,2 mld. EUR s trojmesačnou splatnosťou a bola vyrovnaná nová vo výške 3 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná aj dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 7,6 mld. EUR so šesťmesačnou splatnosťou a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 9,1 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 155,5 mld. EUR (v porovnaní s 316 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

V priebehu minulého týždňa niektoré z centrálnych bánk Eurosystému začali s nákupom krytých dlhopisov denominovaných v eurách v rámci programu nákupu dlhopisov oznámeného 7. mája 2009 na základe rozhodnutia Rady guvernérov Európskej centrálnej banky. Objem cenných papierov držaných Eurosystémom na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) následne v týždni končiacom sa 10. júla 2009 dosiahol 0,1 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 103,5 mld. EUR na 271,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 232 126 −2
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 160 365 1 502
2.1 Pohľadávky voči MMF 16 792 −51
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 143 573 1 553
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 68 964 2 463
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 511 1 248
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 19 511 1 248
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 808 008 −26 626
5.1 Hlavné refinančné operácie 106 406 501
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 701 453 −27 145
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 135 76
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 14 −58
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 23 017 −70
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 301 718 −473
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 66 66
7.2 Ostatné cenné papiere 301 652 −539
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 230 −46
9 Ostatné aktíva 238 970 −714
Úhrn aktív 1 888 909 −22 719
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 770 275 1 538
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 427 353 −56 950
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 271 815 103 491
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 155 535 −160 421
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 2 −20
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 279 2
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 132 581 15 755
5.1 Verejná správa 124 676 15 611
5.2 Ostatné záväzky 7 905 144
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 123 226 15 399
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 831 −434
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 346 1 870
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 346 1 870
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 436 0
10 Ostatné pasíva 153 826 103
11 Účty precenenia 187 797 0
12 Kapitál a rezervy 72 960 −3
Úhrn pasív 1 888 909 −22 719