Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 10 lipca 2009 r.

14 lipca 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 10 lipca 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 2 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 2,5 mld euro do poziomu 208,7 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Transakcje nadzwyczajne

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
8 lipca 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 29 mld CHF 31,1 mld CHF
9 lipca 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 39,3 mld USD 43,1 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (wykazywane w pozycji aktywów 7.2) obniżyły się o 0,5 mld euro do poziomu 301,7 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 1,5 mld euro do poziomu 770,3 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 15,6 mld euro do poziomu 124,7 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 133,8 mld euro do poziomu 652,5 mld euro. W środę 8 lipca 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 105,9 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 106,4 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 56,8 mld euro, z jednomiesięcznym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 38,3 mld euro. W czwartek 9 lipca 2009 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 13,2 mld euro, z trzymiesięcznym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 3 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 7,6 mld euro, z sześciomiesięcznym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 9,1 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 155,5 mld euro (wobec 316 mld euro w poprzednim tygodniu).

W ubiegłym tygodniu, w ramach programu skupu obligacji ogłoszonego 7 maja 2009 r. w następstwie decyzji Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego, niektóre banki centralne Eurosystemu zaczęły kupować zabezpieczone obligacje denominowane w euro. W związku z tym w tygodniu kończącym się 10 lipca 2009 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wyniosły 0,1 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 103,5 mld euro do poziomu 271,8 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 232.126 −2
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 160.365 1.502
2.1 Należności od MFW 16.792 −51
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 143.573 1.553
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 68.964 2.463
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.511 1.248
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 19.511 1.248
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 808.008 −26.626
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 106.406 501
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 701.453 −27.145
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 135 76
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 14 −58
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 23.017 −70
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 301.718 −473
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 66 66
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 301.652 −539
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.230 −46
9 Pozostałe aktywa 238.970 −714
Aktywa razem 1.888.909 −22.719
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 770.275 1.538
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 427.353 −56.950
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 271.815 103.491
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 155.535 −160.421
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 −20
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 279 2
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 132.581 15.755
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 124.676 15.611
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.905 144
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 123.226 15.399
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.831 −434
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.346 1.870
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.346 1.870
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.436 0
10 Pozostałe pasywa 153.826 103
11 Różnice z wyceny 187.797 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.960 −3
Pasywa razem 1.888.909 −22.719