Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 10 juli 2009

14 juli 2009

Posten die geen verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 10 juli 2009 was de daling van EUR 2 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken (Central Bank Gold Agreement) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 2,5 miljard naar EUR 208,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

Buitengewone transacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
8 juli 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 29 miljard CHF 31,1 miljard
9 juli 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 39,3 miljard USD 43,1 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met respectievelijk de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (verantwoord onder actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,5 miljard naar EUR 301,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,5 miljard naar EUR 770,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 15,6 miljard naar EUR 124,7 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 133,8 miljard naar EUR 652,5 miljard. Op woensdag 8 juli 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 105,9 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 106,4 miljard verrekend. Op dezelfde dag verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 56,8 miljard, met een looptijd van een maand, en werd een nieuwe transactie van EUR 38,3 miljard verrekend. Op donderdag 9 juli 2009 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 13,2 miljard, met een looptijd van drie maanden en werd een nieuwe transactie van EUR 3 miljard verrekend. Op dezelfde dag verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 7,6 miljard, met een looptijd van zes maanden, en werd een nieuwe transactie van EUR 9,1 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (ongeveer gelijk aan de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 155,5 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 316 miljard in de voorafgaande week).

In het kader van het aankoopprogramma dat op 7 mei 2009 na een besluit van de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank is bekendgemaakt, hebben enkele Europese centrale banken in de loop van de voorafgaande week een begin gemaakt met de aankoop van in euro luidende gedekte obligaties. Als gevolg hiervan bedroegen in de week die eindigde op 10 juli 2009 de door het Eurosysteem voor monetaire-beleidsdoeleinden aangehouden effecten (actiefpost 7.1) EUR 0,1 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 103,5 miljard naar EUR 271,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 232.126 −2
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 160.365 1.502
2.1 Vorderingen op het IMF 16.792 −51
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 143.573 1.553
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 68.964 2.463
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.511 1.248
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.511 1.248
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 808.008 −26.626
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 106.406 501
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 701.453 −27.145
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 135 76
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 14 −58
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 23.017 −70
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 301.718 −473
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 66 66
7.2 Overige waardepapieren 301.652 −539
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.230 −46
9 Overige activa 238.970 −714
Totaal activa 1.888.909 −22.719
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 770.275 1.538
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 427.353 −56.950
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 271.815 103.491
2.2 Depositofaciliteit 155.535 −160.421
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2 −20
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 279 2
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 132.581 15.755
5.1 Overheid 124.676 15.611
5.2 Overige verplichtingen 7.905 144
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 123.226 15.399
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.831 −434
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.346 1.870
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.346 1.870
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.436 0
10 Overige passiva 153.826 103
11 Herwaarderingsrekeningen 187.797 0
12 Kapitaal en reserves 72.960 −3
Totaal passiva 1.888.909 −22.719