Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 10. jūlijā

2009. gada 14. jūlijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 10. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 2 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 2.5 mljrd. euro (līdz 208.7 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 8. jūlijs Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 29 mljrd. Šveices franku 31.1 mljrd. Šveices franku
2009. gada 9. jūlijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 39.3 mljrd. ASV dolāru 43.1 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7.2. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 301.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.5 mljrd. euro (līdz 770.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 15.6 mljrd. euro (līdz 124.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 133.8 mljrd. euro (līdz 652.5 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 8. jūlijā galvenajai refinansēšanas operācijai 105.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 106.4 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 56.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 mēnesis pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 38.3 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2009. gada 9. jūlijā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 13.2 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 3 mēneši pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 3 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 7.6 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 6 mēneši pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 9.1 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 155.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 316 mljrd. euro).

Iepriekšējā nedēļā dažas Eurosistēmas centrālās bankas sāka pirkt euro denominētās nodrošinātās obligācijas saskaņā ar 2009. gada 7. maijā pēc Eiropas Centrālās bankas Padomes pieņemtā lēmuma izziņoto pirkšanas programmu. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2009. gada 10. jūlijā, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms bija 0.1 mljrd. euro.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 103.5 mljrd. euro (līdz 271.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 232,126 −2
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 160,365 1,502
2.1 SVF debitoru parādi 16,792 −51
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 143,573 1,553
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 68,964 2,463
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,511 1,248
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,511 1,248
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 808,008 −26,626
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 106,406 501
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 701,453 −27,145
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 135 76
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 14 −58
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 23,017 −70
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 301,718 −473
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 66 66
7.2 Pārējie vērtspapīri 301,652 −539
8 Valdības parāds euro 36,230 −46
9 Pārējie aktīvi 238,970 −714
Kopā aktīvi 1,888,909 −22,719
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 770,275 1,538
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 427,353 −56,950
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 271,815 103,491
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 155,535 −160,421
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 −20
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 279 2
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 132,581 15,755
5.1 Saistības pret valdību 124,676 15,611
5.2 Pārējās saistības 7,905 144
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 123,226 15,399
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4,831 −434
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,346 1,870
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10,346 1,870
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,436 0
10 Pārējās saistības 153,826 103
11 Pārvērtēšanas konti 187,797 0
12 Kapitāls un rezerves 72,960 −3
Kopā pasīvi 1,888,909 −22,719