SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 10. juli 2009

14. juli 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 10. juli 2009, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 2 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 2,5 mia. euro til 208,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Ekstraordinære transaktioner

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
8. juli 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 29 mia. CHF 31,1 mia.
9. juli 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 39,3 mia. USD 43,1 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (opført under aktivpost 7.2) faldt med 0,5 mia. euro til 301,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,5 mia. euro til 770,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 15,6 mia. euro til 124,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 133,8 mia. euro til 652,5 mia. euro. Onsdag den 8. juli 2009 udløb en primær markedsoperation på 105,9 mia. euro, og en ny på 106,4 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en langfristet markedsoperation på 56,8 mia. euro med en løbetid på en måned, og en ny på 38,3 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 9. juli 2009 udløb en langfristet markedsoperation på 13,2 mia. euro med en løbetid på tre måneder, og en ny på 3 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en langfristet markedsoperation på 7,6 mia. euro med en løbetid på seks måneder, og en ny på 9,1 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde EUR 155,5 mia. EUR (mod 316 mia. EUR i ugen før).

I sidste uge begyndte nogle centralbanker i Eurosystemet at opkøbe eurodenominerede særligt dækkede obligationer inden for det program for opkøb, som blev annonceret den 7. maj 2009 efter en beslutning truffet af Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank. Som følge heraf udgjorde Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske hensyn (aktivpost 7.1), 0,1 mia. euro i ugen, der sluttede den 10. juli 2009.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 103,5 mia. euro til 271,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 232.126 −2
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 160.365 1.502
2.1 Tilgodehavender hos IMF 16.792 −51
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 143.573 1.553
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 68.964 2.463
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.511 1.248
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.511 1.248
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 808.008 −26.626
5.1 Primære markedsoperationer 106.406 501
5.2 Langfristede markedsoperationer 701.453 −27.145
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 135 76
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 14 −58
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 23.017 −70
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 301.718 −473
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 66 66
7.2 Andre værdipapirer 301.652 −539
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.230 −46
9 Andre aktiver 238.970 −714
Aktiver i alt 1.888.909 −22.719
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 770.275 1.538
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 427.353 −56.950
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 271.815 103.491
2.2 Indlånsfacilitet 155.535 −160.421
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 2 −20
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 279 2
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 132.581 15.755
5.1 Offentlig forvaltning og service 124.676 15.611
5.2 Andre forpligtelser 7.905 144
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 123.226 15.399
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.831 −434
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.346 1.870
8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.346 1.870
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.436 0
10 Andre forpligtelser 153.826 103
11 Revalueringskonti 187.797 0
12 Kapital og reserver 72.960 −3
Passiver i alt 1.888.909 −22.719