Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 10. červenci 2009

14. července 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 10. července 2009 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 2 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) vzrostl v důsledku klientských a portfoliových transakcí o 2,5 mld. EUR na 208,7 mld. EUR.

Mimořádné transakce

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
8. července 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 29 mld. CHF 31,1 mld. CHF
9. července 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 39,3 mld. USD 43,1 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (vykazovaných pod položkou 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,5 mld. EUR na 301,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) vzrostla o 1,5 mld. EUR na 770,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 15,6 mld. EUR na 124,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostla o 133,8 mld. EUR na 652,5 mld. EUR. Ve středu 8. července 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 105,9 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 106,4 mld. EUR. V tentýž den byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 56,8 mld. EUR se splatností jeden měsíc a byla vypořádána další ve výši 38,3 mld. EUR. Ve čtvrtek 9. července 2009 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 13,2 mld. EUR se splatností tři měsíce a byla vypořádána další ve výši 3 mld. EUR. V tentýž den byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 7,6 mld. EUR se splatností šest měsíců a byla vypořádána další ve výši 9,1 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (během předchozího týdne byl objem zhruba stejný), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 155,5 mld. EUR (ve srovnání s 316 mld. EUR během předchozího týdne).

V rámci programu nákupu dluhopisů, který byl oznámen 7. května 2009 v návaznosti na rozhodnutí Rady guvernérů Evropské centrální banky, zahájily během minulého týdne některé centrální banky Eurosystému nákup krytých dluhopisů v eurech. V týdnu končícím 10. července 2009 tudíž objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) představoval 0,1 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 103,5 mld. EUR na 271,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 232 126 −2
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 160 365 1 502
2.1 Pohledávky za MMF 16 792 −51
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 143 573 1 553
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 68 964 2 463
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 511 1 248
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 511 1 248
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 808 008 −26 626
5.1 Hlavní refinanční operace 106 406 501
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 701 453 −27 145
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 135 76
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 14 −58
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 23 017 −70
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 301 718 −473
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 66 66
7.2 Ostatní cenné papíry 301 652 −539
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 230 −46
9 Ostatní aktiva 238 970 −714
Aktiva celkem 1 888 909 −22 719
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 770 275 1 538
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 427 353 −56 950
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 271 815 103 491
2.2 Vkladová facilita 155 535 −160 421
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 −20
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 279 2
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 132 581 15 755
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 124 676 15 611
5.2 Ostatní závazky 7 905 144
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 123 226 15 399
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 831 −434
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 346 1 870
8.1 Vklady a ostatní závazky 10 346 1 870
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 436 0
10 Ostatní pasiva 153 826 103
11 Účty přecenění 187 797 0
12 Kapitál a rezervní fondy 72 960 −3
Pasiva celkem 1 888 909 −22 719
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média