Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 10 юли 2008 г.

14 юли 2009 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 2 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 10 юли 2009 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението между централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 2,5 млрд. евро до 208,7 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Таблица 1. Извънредни транзакции

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
8 юли 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове по предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 29 млрд. швейцарски франка 31,1 млрд. швейцарски франка
9 юли 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 39,3 млрд. щатски долара 43,1 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (отчитани в т. 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,5 млрд. евро до 301,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 1,5 млрд. евро до 770,3 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 15,6 млрд. евро до 124,7 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение със 133,8 млрд. евро до 652,5 млрд. евро. На 8 юли 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 105,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 106,4 млрд евро. На същата дата настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 56,8 млрд. евро с матуритет един месец и бе извършено плащането по нова на стойност 38,3 млрд. евро. На 9 юли 2009 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 13,2 млрд. евро с матуритет три месеца и бе извършено плащането по нова на стойност 3 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 7,6 млрд. евро с матуритет шест месеца и бе извършено плащането по нова на стойност 9,1 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 155,5 млрд. евро (при 316 млрд. евро през предходната седмица).

През предходната седмица някои централни банки от Евросистемата започнаха да закупуват деноминирани в евро обезпечени облигации в рамките на програмата за закупуване, обявена на 7 май 2009 г., съгласно решение на Управителния съвет на Европейската централна банка. В резултат на това наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (т. 7.1 от активите), възлизат на 0,1 млрд. евро през седмицата, която приключва на 10 юли 2009 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 103,5 млрд. евро до 271,8 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 232 126 −2
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 160 365 1 502
2.1 Вземания от МВФ 16 792 −51
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 143 573 1 553
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 68 964 2 463
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 511 1 248
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 511 1 248
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 808 008 −26 626
5.1 Основни операции по рефинансиране 106 406 501
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 701 453 −27 145
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 135 76
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 14 −58
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 23 017 −70
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 301 718 −473
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 66 66
7.2 Други ценни книжа 301 652 −539
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 230 −46
9 Други активи 238 970 −714
Общо активи 1 888 909 −22 719
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 770 275 1 538
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 427 353 −56 950
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 271 815 103 491
2.2 Депозитно улеснение 155 535 −160 421
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 −20
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 279 2
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 132 581 15 755
5.1 Сектор „Държавно управление“ 124 676 15 611
5.2 Други задължения 7 905 144
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 123 226 15 399
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 831 −434
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 346 1 870
8.1 Депозити, салда и други задължения 10 346 1 870
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 436 0
10 Други задължения 153 826 103
11 Сметки за преоценка 187 797 0
12 Капитал и резерви 72 960 −3
Общо пасиви 1 888 909 −22 719