Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 29 maj 2009

2 juni 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 29 maj 2009 motsvarade minskningen på 6 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004) och köp av guld av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 1,1 miljarder EUR till 242,4 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
25 maj 2009 3-månaders valutaswapp i danska kronor 7,5 miljarder DKK 8,4 miljarder DKK
27 maj 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 35,9 miljarder CHF 36,1 miljarder CHF
28 maj 2009 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 53,5 miljarder USD 52,7 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) som ECB har med Danmarks Nationalbank, Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1,9 miljarder EUR till 296,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3,3 miljarder EUR till 761,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 10 miljarder EUR till 151,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 54 miljarder EUR till 657,5 miljarder EUR. Onsdagen den 27 maj 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 221,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 276,8 miljarder EUR. Torsdagen den 28 maj 2009 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 21,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 27,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,2 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 23 miljarder EUR (jämfört med 15,6 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 41,2 miljarder EUR till 247,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 240.784 −6
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 158.041 −1.232
2.1 Fordringar på IMF 16.997 −1
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 141.044 −1.231
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 103.029 −704
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.080 −1.013
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.080 −1.013
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 680.582 61.510
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 276.814 55.490
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 403.549 5.902
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 198 148
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 21 −29
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 25.941 582
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 296.613 1.948
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.788 −6
9 Övriga tillgångar 239.753 1.660
Summa tillgångar 1.799.610 62.740
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 761.422 3.258
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 270.976 48.711
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 247.929 41.235
2.2 Inlåningsfacilitet 23.016 7.449
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 30 27
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 235 18
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 159.246 9.779
5.1 Offentliga sektorn 151.151 10.033
5.2 Övriga skulder 8.095 −254
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 156.446 1.751
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.846 −178
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.254 −681
8.1 Inlåning och övriga skulder 11.254 −681
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.551 0
10 Övriga skulder 156.709 −55
11 Värderegleringskonton 202.952 0
12 Eget kapital 72.972 137
Summa skulder 1.799.610 62.740

Kontakt för media