Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 29. maja 2009

2. junij 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 29. maja 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 6 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) in nakupa zlata druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter valutne zamenjave v danskih kronah in operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 1,1 milijarde EUR na 242,4 milijarde EUR.

Izredne transakcije

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
25. maj 2009 3-mesečna valutna zamenjava v danskih kronah 7,5 mrd DKK 8,4 mrd DKK
27. maj 2009 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 35,9 mrd CHF 36,1 mrd CHF
28. maj 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 53,5 mrd USD 52,7 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) in centralnimi bankami Danmarks Nationalbank, Swiss National Bank in Federal Reserve System. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) so se povečala za 1,9 milijarde EUR na 296,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3,3 milijarde EUR na 761,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 10 milijard EUR na 151,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 54 milijard EUR na 657,5 milijarde EUR. V sredo, 27. maja 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 221,3 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 276,8 milijarde EUR. V četrtek, 28. maja 2009, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 21,6 milijarde EUR, poravnana pa je bila nova v višini 27,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 23 milijard EUR (v primerjavi s 15,6 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 41,2 milijarde EUR na 247,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 240.784 −6
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 158.041 −1.232
2.1 Terjatve do MDS 16.997 −1
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 141.044 −1.231
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 103.029 −704
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.080 −1.013
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.080 −1.013
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 680.582 61.510
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 276.814 55.490
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 403.549 5.902
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 198 148
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 21 −29
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 25.941 582
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 296.613 1.948
8 Dolg širše države v EUR 36.788 −6
9 Druga sredstva 239.753 1.660
Skupaj sredstva 1.799.610 62.740
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 761.422 3.258
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 270.976 48.711
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 247.929 41.235
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 23.016 7.449
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 30 27
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 235 18
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 159.246 9.779
5.1 Širša država 151.151 10.033
5.2 Druge obveznosti 8.095 −254
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 156.446 1.751
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.846 −178
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 11.254 −681
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 11.254 −681
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.551 0
10 Druge obveznosti 156.709 −55
11 Računi prevrednotenja 202.952 0
12 Kapital in rezerve 72.972 137
Skupaj obveznosti 1.799.610 62.740

Stiki za medije