Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 29. máju 2009

2. júna 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 29. mája 2009 došlo k poklesu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 6 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004) a nákupu zlata v ďalšej centrálnej banke Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií, menového swapu v dánskych korunách a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch znížila o 1,1 mld. EUR na 242,4 mld. EUR.

Mimoriadne obchody

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
25. mája 2009 3-mesačný menový swap v dánskych korunách 7,5 mld. DKK 8,4 mld. DKK
27. mája 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 35,9 mld. CHF 36,1 mld. CHF
28. mája 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 53,5 mld. USD 52,7 mld. USD

Uvedené obchody na dodanie likvidity Eurosystém uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Danmarks Nationalbank, Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 1,9 mld. EUR na 296,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 3,3 mld. EUR na 761,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 10 mld. EUR na 151,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 54 mld. EUR na 657,5 mld. EUR. V stredu 27. mája 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 221,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 276,8 mld. EUR. Vo štvrtok 28. mája 2009 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 21,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 27,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 23 mld. EUR (v porovnaní s 15,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 41,2 mld. EUR na 247,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 240 784 −6
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 158 041 −1 232
2.1 Pohľadávky voči MMF 16 997 −1
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 141 044 −1 231
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 103 029 −704
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 080 −1 013
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 18 080 −1 013
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 680 582 61 510
5.1 Hlavné refinančné operácie 276 814 55 490
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 403 549 5 902
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 198 148
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 21 −29
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 25 941 582
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 296 613 1 948
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 788 −6
9 Ostatné aktíva 239 753 1 660
Úhrn aktív 1 799 610 62 740
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 761 422 3 258
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 270 976 48 711
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 247 929 41 235
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 23 016 7 449
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 30 27
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 235 18
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 159 246 9 779
5.1 Verejná správa 151 151 10 033
5.2 Ostatné záväzky 8 095 −254
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 156 446 1 751
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 846 −178
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 254 −681
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 254 −681
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 551 0
10 Ostatné pasíva 156 709 −55
11 Účty precenenia 202 952 0
12 Kapitál a rezervy 72 972 137
Úhrn pasív 1 799 610 62 740

Kontakt pre médiá