Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 29 maja 2009 r.

2 czerwca 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 29 maja 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 6 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.) oraz nabycia złota przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 1,1 mld euro do poziomu 242,4 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych, a także swapa walutowego z udziałem korony duńskiej oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
25 maja 2009 r. Swap walutowy z udziałem korony duńskiej, z terminem zapadalności 3 miesiące 7,5 mld DKK 8,4 mld DKK
27 maja 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 35,9 mld CHF 36,1 mld CHF
28 maja 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 53,5 mld USD 52,7 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Danii, z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1,9 mld euro do poziomu 296,6 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 3,3 mld euro do poziomu 761,4 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 10 mld euro do poziomu 151,2 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 54 mld euro do poziomu 657,5 mld euro. W środę 27 maja 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 221,3 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 276,8 mld euro. W czwartek 28 maja 2009 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 21,6 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 27,5 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld euro (w porównaniu z 0,1 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 23 mld euro (w porównaniu z 15,6 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 41,2 mld euro do poziomu 247,9 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 240.784 −6
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 158.041 −1.232
2.1 Należności od MFW 16.997 −1
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 141.044 −1.231
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 103.029 −704
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.080 −1.013
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 18.080 −1.013
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 680.582 61.510
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 276.814 55.490
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 403.549 5.902
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 198 148
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 21 −29
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 25.941 582
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 296.613 1.948
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.788 −6
9 Pozostałe aktywa 239.753 1.660
Aktywa razem 1.799.610 62.740
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 761.422 3.258
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 270.976 48.711
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 247.929 41.235
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 23.016 7.449
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 30 27
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 235 18
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 159.246 9.779
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 151.151 10.033
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.095 −254
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 156.446 1.751
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.846 −178
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.254 −681
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.254 −681
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.551 0
10 Pozostałe pasywa 156.709 −55
11 Różnice z wyceny 202.952 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.972 137
Pasywa razem 1.799.610 62.740

Kontakt z mediami