Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 29 mei 2009

2 juni 2009

Posten die geen verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 29 mei 2009 was de daling van EUR 6 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en de aankoop van goud door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 1,1 miljard naar EUR 242,4 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties, alsmede een in Deense kroon luidende deviezenswap en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Buitengewone transacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
25 mei 2009 In Deense kroon luidende deviezenswap met een looptijd van drie maanden DKK 7,5 miljard DKK 8,4 miljard
27 mei 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 35,9 miljard CHF 36,1 miljard
28 mei 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 53,5 miljard USD 52,7 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met Danmarks Nationalbank, de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1,9 miljard naar EUR 296,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3,3 miljard naar EUR 761,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 10 miljard naar EUR 151,2 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 54 miljard naar EUR 657,5 miljard. Op woensdag 27 mei 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 221,3 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 276,8 miljard verrekend. Op donderdag 28 mei 2009 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 21,6 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 27,5 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 23 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 15,6 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 41,2 miljard naar EUR 247,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 240.784 −6
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 158.041 −1.232
2.1 Vorderingen op het IMF 16.997 −1
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 141.044 −1.231
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 103.029 −704
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.080 −1.013
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.080 −1.013
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 680.582 61.510
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 276.814 55.490
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 403.549 5.902
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 198 148
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 21 −29
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 25.941 582
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 296.613 1.948
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.788 −6
9 Overige activa 239.753 1.660
Totaal activa 1.799.610 62.740
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 761.422 3.258
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 270.976 48.711
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 247.929 41.235
2.2 Depositofaciliteit 23.016 7.449
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 30 27
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 235 18
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 159.246 9.779
5.1 Overheid 151.151 10.033
5.2 Overige verplichtingen 8.095 −254
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 156.446 1.751
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.846 −178
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.254 −681
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.254 −681
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.551 0
10 Overige passiva 156.709 −55
11 Herwaarderingsrekeningen 202.952 0
12 Kapitaal en reserves 72.972 137
Totaal passiva 1.799.610 62.740

Contactpersonen voor de media