Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 29. maijā

2009. gada 2. jūnijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 29. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 6 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī) un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pērkot zeltu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu, kā arī valūtas mijmaiņas operācijas Dānijas kronās un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā samazinājās par 1.1 mljrd. euro (līdz 242.4 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 25. maijs Valūtas mijmaiņas operācija Dānijas kronās ar dzēšanas termiņu 3 mēneši 7.5 mljrd. Dānijas kronu 8.4 mljrd. Dānijas kronu
2009. gada 27. maijs Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 35.9 mljrd. Šveices franku 36.1 mljrd. Šveices franku
2009. gada 28. maijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 53.5 mljrd. ASV dolāru 52.7 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Danmarks Nationalbank, Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1.9 mljrd. euro (līdz 296.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3.3 mljrd. euro (līdz 761.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 10 mljrd. euro (līdz 151.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 54 mljrd. euro (līdz 657.5 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 27. maijā galvenajai refinansēšanas operācijai 221.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 276.8 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2009. gada 28. maijā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 21.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 27.5 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 23 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 15.6 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 41.2 mljrd. euro (līdz 247.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 240,784 −6
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 158,041 −1,232
2.1 SVF debitoru parādi 16,997 −1
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 141,044 −1,231
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 103,029 −704
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,080 −1,013
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,080 −1,013
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 680,582 61,510
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 276,814 55,490
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 403,549 5,902
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 198 148
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 21 −29
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 25,941 582
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 296,613 1,948
8 Valdības parāds euro 36,788 −6
9 Pārējie aktīvi 239,753 1,660
Kopā aktīvi 1,799,610 62,740
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 761,422 3,258
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 270,976 48,711
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 247,929 41,235
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 23,016 7,449
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 30 27
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 235 18
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 159,246 9,779
5.1 Saistības pret valdību 151,151 10,033
5.2 Pārējās saistības 8,095 −254
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 156,446 1,751
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,846 −178
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,254 −681
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11,254 −681
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,551 0
10 Pārējās saistības 156,709 −55
11 Pārvērtēšanas konti 202,952 0
12 Kapitāls un rezerves 72,972 137
Kopā pasīvi 1,799,610 62,740

Kontaktinformācija presei