Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 29. mai 2009

2. juuni 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

29. mail 2009 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 6 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kullaost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute, Taani kroonides teostatud valuutavahetustehingu ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide tulemusel 1,1 miljardi euro võrra 242,4 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
25. mai 2009 Valuutavahetustehing Taani kroonides tähtajaga 3 kuud 7,5 miljardit Taani krooni 8,4 miljardit Taani krooni
27. mai 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 35,9 miljardit Šveitsi franki 36,1 miljardit Šveitsi franki
28. mai 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 53,5 miljardit USA dollarit 52,7 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank on sõlminud Taani keskpanga, Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehing ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1,9 miljardi euro võrra 296,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 3,3 miljardi euro võrra 761,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 10 miljardi euro võrra 151,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 54 miljardi euro võrra 657,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 27. mail 2009 möödus 221,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 276,8 miljardit eurot. Neljapäeval, 28. mail 2009 möödus 21,6 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 27,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 23 miljardi euro ulatuses (võrreldes 15,6 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 41,2 miljardi euro võrra 247,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 240 784 −6
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 158 041 −1 232
2.1 Nõuded RVFle 16 997 −1
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 141 044 −1 231
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 103 029 −704
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 18 080 −1 013
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 080 −1 013
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 680 582 61 510
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 276 814 55 490
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 403 549 5 902
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 198 148
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 21 −29
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 25 941 582
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 296 613 1 948
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 788 −6
9 Muud varad 239 753 1 660
Varad kokku 1 799 610 62 740
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 761 422 3 258
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 270 976 48 711
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 247 929 41 235
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 23 016 7 449
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 30 27
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 235 18
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 159 246 9 779
5.1 Valitsussektor 151 151 10 033
5.2 Muud kohustused 8 095 −254
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 156 446 1 751
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 846 −178
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 254 −681
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 254 −681
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 551 0
10 Muud kohustused 156 709 −55
11 Ümberhindluskontod 202 952 0
12 Kapital ja reservid 72 972 137
Kohustused kokku 1 799 610 62 740

Kontaktandmed