Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 29. maj 2009

2. juni 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 29. maj 2009, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 6 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og en anden centralbank i Eurosystemets køb af guld.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 1,1 mia. euro til 242,4 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner samt valutaswaptransaktioner i danske kroner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
25. maj 2009 Valutaswap i danske kroner med en løbetid på 3 måneder DKK 7,5 mia. DKK 8,4 mia.
27. maj 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 35,9 mia. CHF 36,1 mia.
28. maj 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 53,5 mia. USD 52,7 mia.

De likviditetstilførende operationer blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Danmarks Nationalbank, Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1,9 mia. euro til 296,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3,3 mia. euro til 761,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 10 mia. euro til 151,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 54 mia. euro til 657,5 mia. euro. Onsdag den 27. maj 2009 udløb en primær markedsoperation på 221,3 mia. euro, og en ny på 276,8 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 28. maj 2009 udløb en langfristet markedsoperation på 21,6 mia. euro, og en ny på 27,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 23 mia. euro (mod 15,6 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 41,2 mia. euro til 247,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 240.784 −6
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 158.041 −1.232
2.1 Tilgodehavender hos IMF 16.997 −1
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 141.044 −1.231
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 103.029 −704
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.080 −1.013
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.080 −1.013
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 680.582 61.510
5.1 Primære markedsoperationer 276.814 55.490
5.2 Langfristede markedsoperationer 403.549 5.902
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 198 148
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 21 −29
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 25.941 582
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 296.613 1.948
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.788 −6
9 Andre aktiver 239.753 1.660
Aktiver i alt 1.799.610 62.740
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 761.422 3.258
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 270.976 48.711
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 247.929 41.235
2.2 Indlånsfacilitet 23.016 7.449
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 30 27
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 235 18
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 159.246 9.779
5.1 Offentlig forvaltning og service 151.151 10.033
5.2 Andre forpligtelser 8.095 −254
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 156.446 1.751
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.846 −178
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.254 −681
8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.254 −681
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.551 0
10 Andre forpligtelser 156.709 −55
11 Revalueringskonti 202.952 0
12 Kapital og reserver 72.972 137
Passiver i alt 1.799.610 62.740

Medie- og pressehenvendelser