Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 29 май 2009 г.

2 юни 2009 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 6 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 29 май 2009 г., отразява извършената продажба на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата и покупката на злато от друга централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 1,1 млрд. евро до 242,4 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции, както и валутен суап в датски крони и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Таблица 1. Извънредни транзакции

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
25 май 2009 г. 3-месечен валутен суап в датски крони 7,5 млрд. датски крони 8,4 млрд. датски крони
27 май 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 35,9 млрд. швейцарски франка 36,1 млрд. швейцарски франка
28 май 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 53,5 млрд. щатски долара 52,7 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с националната централна банка на Дания ( Danmarks Nationalbank), Швейцарската национална банка и Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 1,9 млрд. евро до 296,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 3,3 млрд. евро до 761,4 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 10 млрд. евро до 151,2 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение от 54 млрд. евро до 657,5 млрд. евро. На 27 май 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 221,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 276,8 млрд. евро. На 28 май 2009 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 21,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 27,5 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 23 млрд. евро (при 15,6 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 41,2 млрд. евро до 247,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 240 784 −6
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 158 041 −1 232
2.1 Вземания от МВФ 16 997 −1
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 141 044 −1 231
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 103 029 −704
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 080 −1 013
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 080 −1 013
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 680 582 61 510
5.1 Основни операции по рефинансиране 276 814 55 490
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 403 549 5 902
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 198 148
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 21 −29
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 25 941 582
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 296 613 1 948
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 788 −6
9 Други активи 239 753 1 660
Общо активи 1 799 610 62 740
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 761 422 3 258
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 270 976 48 711
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 247 929 41 235
2.2 Депозитно улеснение 23 016 7 449
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 30 27
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 235 18
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 159 246 9 779
5.1 Сектор „Държавно управление“ 151 151 10 033
5.2 Други задължения 8 095 −254
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 156 446 1 751
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 846 −178
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 254 −681
8.1 Депозити, салда и други задължения 11 254 −681
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 551 0
10 Други задължения 156 709 −55
11 Сметки за преоценка 202 952 0
12 Капитал и резерви 72 972 137
Общо пасиви 1 799 610 62 740

Данни за контакт за медиите