Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 22 maj 2009

26 maj 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 22 maj 2009 motsvarade minskningen på 14 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 18 miljarder EUR till 243,5 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
20 maj 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 35,8 miljarder CHF 35,9 miljarder CHF
21 maj 2009 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 63,0 miljarder USD 53,5 miljarder USD
21 maj 2009 84-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 19,2 miljarder USD 4,8 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) som ECB har med Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1,9 miljarder EUR till 294,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 758,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 6,4 miljarder EUR till 141,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 2,2 miljarder EUR till 603,5 miljarder EUR. Onsdagen den 20 maj 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 229,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 221,3 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 15,6 miljarder EUR (jämfört med 21,6 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som ett resultat av alla transaktioner minskade den aktuella ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (punkt 2.1 på skuldsidan) med 11,1 miljarder EUR till 206,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 240.790 −14
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 159.273 237
2.1 Fordringar på IMF 16.999 225
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 142.274 13
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 103.733 −17.625
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.093 −1.468
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.093 −1.468
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 619.072 −8.275
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 221.324 −8.241
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 397.648 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 50 −14
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 50 −20
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 25.359 441
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 294.664 1.851
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.793 0
9 Övriga tillgångar 238.093 −2.436
Summa tillgångar 1.736.870 −27.288
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 758.164 132
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 222.265 −17.139
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 206.694 −11.100
2.2 Inlåningsfacilitet 15.568 −6.040
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 3 1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 217 −69
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 149.467 6.536
5.1 Offentliga sektorn 141.119 6.431
5.2 Övriga skulder 8.349 106
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 154.696 −16.258
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.024 −663
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.935 1.246
8.1 Inlåning och övriga skulder 11.935 1.246
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.551 0
10 Övriga skulder 156.765 −1.070
11 Värderegleringskonton 202.952 0
12 Eget kapital 72.835 −3
Summa skulder 1.736.870 −27.288

Kontakt för media