Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 22. maja 2009

26. maj 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 22. maja 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 14 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 18 milijard EUR na 243,5 milijarde EUR.

Izredne transakcije

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
20. maj 2009 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 35,8 mrd CHF 35,9 mrd CHF
21. maj 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 63,0 mrd USD 53,5 mrd USD
21. maj 2009 84-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 19,2 mrd USD 4,8 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) in centralnima bankama Swiss National Bank in Federal Reserve System. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) so se povečala za 1,9 milijarde EUR na 294,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,1 milijarde EUR na 758,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 6,4 milijarde EUR na 141,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 2,2 milijarde EUR na 603,5 milijarde EUR. V sredo, 20. maja 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 229,6 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 221,3 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 15,6 milijarde EUR (v primerjavi z 21,6 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 11,1 milijarde EUR na 206,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 240.790 −14
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 159.273 237
2.1 Terjatve do MDS 16.999 225
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 142.274 13
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 103.733 −17.625
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.093 −1.468
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.093 −1.468
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 619.072 −8.275
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 221.324 −8.241
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 397.648 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 50 −14
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 50 −20
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 25.359 441
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 294.664 1.851
8 Dolg širše države v EUR 36.793 0
9 Druga sredstva 238.093 −2.436
Skupaj sredstva 1.736.870 −27.288
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 758.164 132
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 222.265 −17.139
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 206.694 −11.100
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 15.568 −6.040
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 3 1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 217 −69
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 149.467 6.536
5.1 Širša država 141.119 6.431
5.2 Druge obveznosti 8.349 106
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 154.696 −16.258
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.024 −663
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 11.935 1.246
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 11.935 1.246
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.551 0
10 Druge obveznosti 156.765 −1.070
11 Računi prevrednotenja 202.952 0
12 Kapital in rezerve 72.835 −3
Skupaj obveznosti 1.736.870 −27.288

Stiki za medije