Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 22. máju 2009

26. mája 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 22. mája 2009 došlo k poklesu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 14 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch znížila o 18 mld. EUR na 243,5 mld. EUR.

Mimoriadne obchody

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
20. mája 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 35,8 mld. CHF 35,9 mld. CHF
21. mája 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 63,0 mld. USD 53,5 mld. USD
21. mája 2009 84-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 19,2 mld. USD 4,8 mld. USD

Uvedené obchody na dodanie likvidity Eurosystém uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 1,9 mld. EUR na 294,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 0,1 mld. EUR na 758,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 6,4 mld. EUR na 141,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) klesol o 2,2 mld. EUR na 603,5 mld. EUR. V stredu 20. mája 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 229,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 221,3 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 15,6 mld. EUR (v porovnaní s 21,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 11,1 mld. EUR na 206,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 240 790 −14
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 159 273 237
2.1 Pohľadávky voči MMF 16 999 225
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 142 274 13
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 103 733 −17 625
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 093 −1 468
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 19 093 −1 468
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 619 072 −8 275
5.1 Hlavné refinančné operácie 221 324 −8 241
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 397 648 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 50 −14
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 50 −20
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 25 359 441
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 294 664 1 851
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 793 0
9 Ostatné aktíva 238 093 −2 436
Úhrn aktív 1 736 870 −27 288
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 758 164 132
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 222 265 −17 139
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 206 694 −11 100
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 15 568 −6 040
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 3 1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 217 −69
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 149 467 6 536
5.1 Verejná správa 141 119 6 431
5.2 Ostatné záväzky 8 349 106
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 154 696 −16 258
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 024 −663
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 935 1 246
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 935 1 246
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 551 0
10 Ostatné pasíva 156 765 −1 070
11 Účty precenenia 202 952 0
12 Kapitál a rezervy 72 835 −3
Úhrn pasív 1 736 870 −27 288

Kontakt pre médiá